Nacházíte se na: Theofil > Panna Maria > Skrze Marii ke Kristu

Skrze Marii ke Kristu

Adrienne von Speyr, 26.3. 2012

Úryvek z mariánské modlitby švýcarské mystičky Adrienne von Speyr (1902-1967). Maria je nám darem od Boha, neboť se Bohu darovala.

 

 

abstrakce-053-vyr-004.jpg

 

 

Skrze tebe, Matko, jsme připutovali k tvému Synu.

Tys ho počala.

Tys ho nosila ve svém lůně.

Tys ho přivedla na svět.

Tys ho doprovázela jeho životem,

abys nám ho přinesla a darovala.

 

Abys nám také ukázala,

jak ho člověk může nést a rozumět mu,

jak může svůj život vložit do života tvého Syna,

aby jej od něho přijal.

 

Abys nám zprostředkovala dar jeho dětských let prožitých u tebe,

dar roků jeho veřejné činnosti i čas jeho utrpení.

Všude jsi byla tak nablízku,

že všechno, co sdělovala jeho přítomnost,

bylo přijato skrze tebe, Matko.

Nikoliv ovšem kvůli tobě samotné, ale pro nás.

 

Svým „ano" ses dala Otci, Synu a Duchu natolik k dispozici,

že nás trojjediný Bůh skrze tebe daroval Synu.

Tys nás k němu vedla,

byla jsi však vždycky tak velmi v Bohu,

uvnitř poslání a v nitru svého vlastního „ano",

že jsi chtěla všude vystupovat pouze jako prostřednice,

a nikoliv jako ta, která sama dává.

 

Přesto se právě tak toto prostřednictví stalo darem,

jenž pochází z tvé pokory

a jenž nám tvoji pokoru dává.

Je to dar pro nás,

ale též dar Bohu.

 

My bychom tě dnes rádi poprosili,

aby všechno, co tvoří náš život,

radosti, ale též oběti,

cesty, jimiž kráčíme, i ty, které jsme nepředvídali,

aby to vše bylo znovu zahrnuto do tvého „ano",

aby se nám tak tvým prostřednictvím opět

podařilo proniknout k Synu

a abychom skrze tebe,

která jsi tak skvěle uměla konat Synovu vůli,

nyní také my sami nově přijali všechno,

co on v Otcově vůli pro nás ustanovil.

Ale též skrze tebe, společně s tebou,

chceme znovu být vděčni za to,

že všechno, co jsi učinila,

se událo zcela uvnitř jeho poslání.

 

Když pak nás naše oběť stojí víc, než jsme si mysleli,

když je těžší, než kolik lze unést,

pak si chceme připomenout,

že ty ses nezalekla před žádnou obětí

a všechno jsi vykonala v radosti svého „ano".

 

Chceme tě prosit,

aby ses nás u Otce, u svého Syna a u Ducha tak zastala,

abychom směli žít z tvé síly,

abychom skrze tebe skutečně došli k tvému Synu

a konali v něm to,

cos pro něj odedávna učinila ty sama.

 

A když spatříš svého anděla, Matko,

pak se rozpomeň,

že jeho zjevení ti darovalo jistotu cesty.

Popros jej,

aby z lásky k tobě obklopil i nás takovou péčí,

s jakou se ujal tebe samotné,

aby se za nás přimlouval tak,

jako se přimlouval za tebe,

a ve svém zjevení ti dal sílu říci

ve víře vůči všemu své „ano".

...

 

[Bei Gott und bei den Menschen. Gebete. Z němčiny přeložil Robert Svatoň. Převzato s laskavým souhlasem nakladatelství Paulínky z knihy Adrienne von Speyr: U Boha a u lidí, Praha 2011.]

 

Více o Adrienne von Speyr 

 

Od téže autorky:

Lumina 
Maria, Služebnice Pána
Modlitba odevzdání toho, co nemám
Modlitba za osvobození od sebe sama
"Já jsem alfa i omega, první i poslední" 
Vzývání Nejsvětější Trojice 
Nekonečnost v konečném

 

Související články:

Hans Urs von Balthasar: Maria, paměť církve 1/3 - Mariino rozjímání 
Hans Urs von Balthasar: Maria, paměť církve 2/3 - Maria a Letnice
Hans Urs von Balthasar: Maria, paměť církve 3/3 - Učitelka církve
Lukáš Drexler: U Boha a u lidí (recenze knihy + ukázky)
Wincenty Granat: Neposkvrněné početí Panny Marie
Wincenty Granat: Tělesné nanebevzetí Panny Marie
Wincenty Granat: Účast Marie na díle vykoupení
Jacek Salij: Mariánská dogmata a Písmo svaté
Wincenty Granat: Boží mateřství Panny Marie
Wincenty Granat: Svatost Boží Rodičky Marie
Lukáš Drexler: Panna Maria - Matka Boží
Wincenty Granat: Panenství Panny Marie
Emilián Soukup: Maria prvních křesťanů
Venantius Fortunatus: O Gloriosa Domina  
Jan van Ruysbroeck: Myšlenky o Panně Marii 
Beda Ctihodný: Blahoslavené lůno, které tebe nosilo...
Hubert Jedin: Malé dějiny koncilů - Efezský koncil (431) 
Epifanius ze Salaminy: Chvalozpěv o Panně Marii, Bohorodičce
Bonaventura: Te, Matrem Dei, laudamus (Tebe, Matko Boží, chválíme)
Wincenty Granat: Bohorodička Panna Maria v Kristových tajemstvích spásy  
Stanisław Celestyn Napiórkowski: Matka Boží ve světle protestantské teologie 
Caterinato: Sladká Maria - Panna Maria ve zbožnosti a díle sv. Kateřiny Sienské   
Arnold Bostius: Panna Maria je matkou a ochránkyní všech, obzvláště pak synů Karmelu  
Frederick W. Faber: Těm, kdo se bojí, že láska k Panně Marii uškodí zájmům Pána Ježíše  
Henri-Dominique Simonin: Sv. Cyril Alexandrijský, obhájce Božího mateřství Panny Marie  
Marcin Jan Janecki: Sjednocení s Bohem skrze sjednocení s Marií podle Marie Petyt  
Lukáš Drexler: "Skrze ni, s ní a v ní" neboli o duchovním mateřství Panny Marie  
Lukáš Drexler: Sv. Ludvík Maria Grignion z Montfortu - mariánský mystik 
Roberto Zavalloni: Učení sv. Antonína Paduánského o Marii - 1. část
Lukáš Drexler: Zvěstování Panně Marii - počátek "nového stvoření"
Mikuláš Ďurkáň: Hlas otců církve o Panně Marii prostřednici
Gabriel od sv. Marie Magdaleny: Maria Prostřednice
Reginald Garrigou-Lagrange: Ve škole Panny Marie
Bernard z Calirvaux: A jméno té panny bylo Maria 
Marie od Ukřižovaného Ježíše: Moc Panny Marie  
Jan Maria Vianney: Panna Maria, prostřednice 
Emilián Soukup: Maria - Matka božské milosti  
Adrienne von Speyr: Maria, Služebnice Pána 
John Saward: Maria, Matka Nebeské Many
Antonín Paduánský: Maria - zářivá duha
Ignác Veselý: Panna Maria v Koránu
René Laurentin: Maria, naše Matka 
Lukáš Drexler: Odevzdat se Marii 
Vidět Marii znamená vidět Ježíše 
Stará irská litanie k Panně Marii
CH.-V. Héris: Tajemství Vtělení 
Lukáš Drexler: Maria souznělá 
Emilián Soukup: Bohorodička
Denis Kartuzián: K Marii
Wincenty Granat: Josef

 

[RSS]

Přečteno 1678x

další články