Nacházíte se na: Theofil > Ježíš Kristus > Bděte: znovu přijde!

Bděte: znovu přijde!

sv. Efrém Syrský, 30.11. 2009

Adventní téma o druhém příchodu Ježíše Krista z komentáře světce a Učitele Církve Efréma Syrského (cca 306-373) k "Diatessaronu".

 

pantokrator-001-upr-vz.jpg
 

 

Aby Kristus zabránil učedníkům v dotazování se na chvíli jeho příchodu, pravil: „O tom dni a o té hodině neví nikdo, ani nebeští andělé, ani Syn. To není vaše věc, abyste věděli čas a hodinu."[1] Skryl to pro to, abychom byli bdělí a aby se každý z nás domníval, že se to stane v době, kdy žije. Kdyby byl totiž prozradil, kdy přijde, byl by se jeho příchod omrzel a národy a věky, ve kterých se zjeví, by po něm už netoužily. Řekl, že přijde, ale neřekl, kdy hodlá přijít, a tak ho všechna pokolení a všechny věky horoucně očekávají.

Neboť ačkoliv Pán udal znamení svého příchodu, přece se onen termín nedá jasně vyrozumět, protože tato znamení přišla v mnoha obměnách. Přešla i dosud trvají. Jeho poslední příchod se totiž podobá prvnímu.

Jako totiž na něho čekali spravedliví a proroci v domnění, že se zjeví za jejich dnů, tak také dnes ho každý věřící touží uvítat ve své době, protože den svého příchodu nezjevil. A to hlavně z toho důvodu, aby si někdo nemyslel, že ten, jehož moci a panství podléhají čísla a časy, je podroben osudu a hodině. Když popsal znamení svého příchodu, jak by mu mohlo být skryto, co sám ustanovil? Proto uznal za dobré svá znamení popsat tak, aby se od toho dne v budoucnu všechna pokolení a všechny věky domnívaly, že jeho příchod nastane v jejich době.

Bděte, protože když tělo spí, má nad námi vládu přirozenost a přirozenost působí ne podle naší vůle, nýbrž pudově. A když má duši v moci těžký spánek, například malomyslnost nebo smutek, vládne v ní nepřítel a dělá jejím prostřednictvím něco, co ona nechce. Přirozenosti vládne násilí, duši pak nepřítel.

Proto bdělost, kterou Pán přikázal, uložil oběma stránkám člověka: tělu, aby ho střežila před ospalostí, duši, aby ji střežila před otupělostí a bázlivostí, jak říká Písmo: „Spravedliví, buďte bdělí" a: „Povstal jsem a stále jsem s tebou" a znovu: „Neochabujte. Protože tedy máme na starosti správcování, neochabujme."

 

(18,15-17, in Sources Chrétiennes, 121,825-828. Převzato z Denní modlitby církve, mírně upraveno redakcí RTh.)

 

Více o sv. Efrému Syrském

 

adventni-inspirace-3.jpg 

 

Od téhož autora:

Duch a Oheň 
Bděte: znovu přijde!
Toho, jehož neobsáhne celý svět, drží v náručí sama Maria
Vyzdob, Pane, v našich myslích příbytek dni, který nezná konce  
Sestoupil z nebe a stal se člověkem, aby tě obdařil svou láskou  
Hojnost Božího slova přesahuje tvé touhy
Kristův kříž, záchrana lidského pokolení 
Píseň o Nejsvětější Panně
Řeč o Svatém týdnu

 

Související články:

Hippolyt Římský: Dvojí příchod Krista   
Richard Špaček: O druhém příchodu Krista a jeho znameních
Cyril Jeruzalémský: O dvojím příchodu Ježíše Krista 
Bernard z Clairvaux: Přijde k nám Boží slovo 
Denis Kartuzián: O strašlivosti Božího soudu 
Palladios: Historia Lausiaca 40 - O Efraimovi  
Guerric z Igny: Očekáváme Spasitele
Karel Boromejský: O adventní době 
Ignát Zháněl: Mystérium Adventu  
Ladislav Pokorný: Adventní doba 
Ladislav Pokorný: Liturgický rok 
Ladislav Pokorný: Vánoční doba   
Jan Tauler: Adventní píseň  
Josef Kupka: Advent

 

Poznámky: 


[1] Srov. Mk 13,32-33.

 

[RSS]

Přečteno 2341x

další články