Nacházíte se na: Theofil > Ježíš Kristus > Se Synem v náruč Otcovu

Se Synem v náruč Otcovu

bl. Jan van Ruysbroeck, 3.12. 2017

Blahoslavený vlámský mystik Jan van Ruysbroeck (+1381) v kostce, avšak kompaktně načrtává v úvodu adresátce svého díla "Zrcadlo věčné blaženosti" plán duchovního výstupu skrze Syna a spolu s Ním k Otci a ke sjednocení se s Trojicí, jakýsi duchovní program, který se však netýká jen oné konkrétní zasvěcené osoby, jíž je celé dílo původně adresováno, nýbrž každého věřícího, učedníka Kristova.

 

... Ač jste ještě novickou, přesto přijměte řád a vykonejte profesi v lásce a v opravdové svatosti. Uchopte to svobodným srdcem a bez přetvářky a pak pocítíte, že jste byla od Boha od věčnosti vyvolena. Proto kvůli svým milovaným vyvoleným poslal svého jediného Syna[1], jenž je s ním jedno podstatou a s námi jedno v naší přirozenosti; on pro nás žil, učil nás a miloval nás až k smrti, vykoupil nás a vysvobodil od všech našich nepřátel[2] a z našich hříchů. To učinil pro nás všechny a všem ponechal a dal všechny své svátosti. Jestliže jste tedy rozhodnuta si ho zvolit z lásky, nechť je to pro vás známkou, že jste od věčnosti vyvolena.

Abyste pak jemu věřila a úplně mu důvěřovala, dal a nechal vám své tělo a svou krev za pokrm a za nápoj[3], jehož chutnost proniká celou vaši přirozenost. Ta chutnost vás má sytit a napájet až do věčného života. jezis-a-jan-posl-vecere-men.jpgNeboť on chce ve vás žít a bydlet, on sám chce být vaším životem. Coby Bůh a člověk chce být zcela váš, jestliže vy chcete být jeho a v něm bydlet a žít jako jeden nebeský a božský člověk.

To je řád a povaha věčné lásky, abyste patřila jemu a nikoli sobě, abyste žila jemu a ne sobě. Proto se stal vaším, žil pro vás a zůstává váš ve věčnosti. Žijte tedy a zpívejte mu, snažte se a milujte jej a služte mu k jeho věčné slávě, ne pro své uspokojení, ani pro chutnost, ani pro útěchu, ani kvůli nějaké věci, která je vám snad drahá. Neboť pravá láska nehledá zálibu, a proto má nakonec Boha a všechny věci, neboť díky milosti zvítězí nad přirozeností. Proto dejte svému Ženichu Kristu všechno, co jste, a všechno, co máte a můžete, učiňte to s ochotou a svobodným srdcem; potom on vám dá vzájemně vše, co je on, co má on, co on může, takže jste nepoznala tak šťastného dne.

Potom vám otevře své slavné milující srdce a hlubiny své duše, plné slávy, radosti a věrnosti - tam budete šťastna, porostete a zvroucníte srdečnou láskou. Otevřená rána jeho boku má být vaší branou do věčného života, vaším vchodem do živého ráje, jímž je on; tam okusíte ovoce věčného života, které nám vyrostlo na dřevě kříže; to jsme ztratili Adamovou pýchou, nyní je však získáváme pokornou smrtí našeho Pána Ježíše Krista, jenž je náš živý ráj. Neboť v něm a z něho vyvěrá pramen věčného zdraví, z jeho ran prýští balzám, lék na všechny bolesti. Jeho vůně je tak silná, že zahání všechny ďábelské hady a křísí ty, kteří zemřeli hříchem, a dává milost a věčný život.

V nitru našeho Pána Ježíše Krista plynou medové vlny nad všechnu chutnost a sladkost, jakou lze pomyslit. Kéž byste tam došla a okusila jej a pocítila; pak byste svobodně překonala svět, sama sebe a všechny věci. Neboť on vám ukáže cestu lásky ke svému Otci, kterou on sám šel a kterou je on sám. Tam vám zjeví, jak jeho lidství bylo důstojnou obětí jeho Otci. Toto lidství vám dal se vším, co vytrpěl, abyste s tím směle přišla ke dvoru jeho nebeského Otce, neboť jste dosáhla pokoje a jste svobodna. Proto předložte a obětujte Krista, svou oběť, s pokorným a oddaným srdcem, jako svůj poklad, kterým jste spasena a vykoupena. On pak vás spolu se sebou bude obětovat svému nebeskému Otci jako svůj milovaný plod, za který zemřel. A Otec vás s láskou obejme v jedné náruči se svým Synem[4].

Hle, tak budou všechny hříchy odpuštěny a všechny dluhy zaplaceny, všechny ctnosti dovedeny k vrcholu a milovaný s Milovaným budou spojeni v lásce. Toho spojení se dostane také vám a budete okoušet a prožívat život v lásce a lásky ve vás. To pak je zdroj pravé svatosti, neboť nikdo nepřijde k Otci než skrze Syna[5], skrze jeho utrpení a jeho smrt, jež prožívá v lásce. Kdo chtějí vystoupit a vejít jinak, chybují, jsou to lupiči a vrazi[6]: ti všichni patří do pekelného ohně.

Avšak když vás Syn spolu se sebou a se svou smrtí odevzdal nebeskému Otci, pak jste v obětí lásky, a láska je vám dána jako závdavek, kterým jste přijata do služby Boží, a jako záruka, že jste dědičkou království Božího[7]. Bůh nemůže svůj závdavek brát zpět, neboť ten závdavek je vše, co Bůh sám je a co může. Hle, tento závdavek a tato záruka je Duch Svatý[8]; to je vaše výbava a vaše věno, kterým vás Ježíš, váš Ženich, učinil dědičkou v říši svého nebeského Otce.

 

[Bl. Jan Ruysbroeck: Zrcadlo věčné blaženosti, Úvod (zkráceno). Český překlad E. Soukupa převzat z Jan van Ruysbroeck Podivuhodný: Zrcadlo věčné blaženosti, Olomouc 1946, a s ohledem na originální znění (Jan van Ruusbroec: Werken van Jan van Ruusbroec, Deel 3: Vanden XII dogheden, Een spieghel der ewigher salicheit, Vanden kerstenen ghelove, ed. Jean Baptiste David, Gent 1860) a na překlady polský (Bł. Jan van Ruusbroec: Dzieła, Tom III, Kraków 2003, přel. M. Lew-Dylewski) a italský (Ruysbroeck il Mirabile: Lo specchio dell'eterna salvezza) upraven a doplněn poznámkami pod čarou redakcí Revue Theofil.]

 

Od téhož autora:

Píseň druhá  
Myšlenky o Eucharistii  
Myšlenky o kontemplaci 
Nadpřirozená vyrovnanost  
O čtyřech znameních Boží věčné lásky  
Jednota v Trojici, Trojice v Jednotě - jeden všemohoucí Bůh 
Vizte, Ženich přichází, vyjděte mu vstříc!  
Syn jí nemůže odepřít nic  
Myšlenky o Panně Marii  
Kniha dvanácti bekyň  
Věnec ctností 


Poznámky:


[1] Srov. J 3,16; Řím 8,3.

[2] Srov. Lk 1,71.

[3] Srov. J 6,53-56.

[4] Srov. J 1,18.

[5] Srov. J 14,6.

[6] Srov. J 10,1.

[7] Srov. Jak 2,5.

[8] Srov. 2Kor 5,5.

 

[RSS]

Přečteno 3039x

další články