Nacházíte se na: Theofil > Modlitba > O kontemplaci

O kontemplaci

Lukáš Drexler, 4.7. 2012

Být tam, kde jsme, a "stát se Marií" a celý svět přinášet Bohu a Boha světu.

 

slunce-men.jpgPanna Maria nám ukazuje, že rodina a vůbec činný život či „přebývání ve světě" je příznivým a přirozeným prostředím pro kontemplaci. V Panně Marii dochází ke sjednocení Marie a Marty (srov. Lk 10,38nn), akce a kontemplace.

Svědčí to také o našem Bohu, který ač nás „odděluje" od „světa" pro Sebe, tzn. „posvěcuje", činí tak proměnou „světského", zbožšťováním stvořeného, spásou stávajícího. Je totiž Bohem nikoliv odmítajícím stvořené, ale naopak beroucím je na Sebe, vtahujícím je do Sebe a vstupujícím do něj, „zasnubujícím se" s ním, Bohem vtělujícím se a proměňujícím „světské" v „božské", tělesné v duchovní, pomíjivé v nepomíjivé, pozemské v nebeské, a skrze své vtělení tak tvoří jedinou a věčnou boholidskou skutečnost, uspořádanou vládou Boha, který je její Hlavou. Bůh neodmítá a neruší stvořené, ale skrze svého Syna je činí opět zcela dobrým (srov. Gen 1,31), prostupuje je svojí stvořitelskou mocí, jíž se stvořené „na počátku" vzepřelo a upadlo tím ve vlastní porušení (srov. Gn 3,6-19).

A pudí-li nás Duch do „pouště modlitby" (srov. Mk 1,12), nečiní tak proto, abychom opustili stvořený svět, ale naopak abychom se mu přiblížili, abychom přinesli svět spolu s sebou Bohu a světu skrze vlastní „lůno" Boha, aby stvořený svět mohl „otěhotnět" Bohem podobně jako Maria a stát se „Božím Synem", kdy je poté „Bůh všecko ve všem" (1Kor 15,28).

Být tam, kde jsme, a „stát se Marií". Přijímat Boží kontemplaci a nechávat na sobě spočívat Boží, stvořitelský pohled. Mít účast na tomto stvořitelském pohledu, nahlížet jím svět a vtahovat svět do tohoto „pohledu". Nabízet své „lůno", aby se Bůh stal „vším ve všem". Stát se matkou Krista, která Ho rodí v sobě (a stává se tak Kristem) a světu (aby se stal Kristem). Celý svět přinášet Bohu a Boha světu. Maria. Ježíš. Bůh. Bohočlověk. Setkání dvou pohledů: Boha a člověka = Nebe. Navěky!

 

[Foto: Lukáš Drexler.] 

 

Od téhož autora:

Bůh
Extáze
Reinkarnace
Kontemplace
Oheň Eliášův 
U Boha a u lidí
Mystika, mystický
Odevzdat se Marii
Arte-factum - deo-factum
Tři údobí duchovního života
Zvěstování Panně Marii - počátek "nového stvoření"
Sv. Ludvík Maria Grignion z Montfortu - mariánský mystik  
Bílá sobota - den sedmý, den Hospodinova i Adamova odpočinutí  
"Skrze ni, s ní a v ní" neboli o duchovním mateřství Panny Marie  

 

Související články:

Antonín Paduánský: Život aktivní a kontemplativní
Beda Ctihodný: Blahoslavené lůno, které tebe nosilo...  
Efrém Syrský: Sestoupil z nebe a stal se člověkem, aby tě obdařil svou láskou 
Henri-Dominique Simonin: Sv. Cyril Alexandrijský, obhájce Božího mateřství Panny Marie  
Jan van Ruysbroeck: Myšlenky o kontemplaci 
Jan van Ruysbroeck: Myšlenky o Panně Marii 
Mistr Eckhart: O rození Slova Otcem  

 

[RSS]

Přečteno 1649x

další články