Nacházíte se na: Theofil > Ježíš Kristus

Ježíš Kristus

Ukázal jim ruce, bok a nohy

sv. Antonín Paduánský, 5.4. 2013

Proč vzkříšený Ježíš ukázal apoštolům své rány v rukou, boku a nohou, osvětluje ve svém kázání sv. Antonín Paduánský (+1231). Česko-latinské znění.

Přečteno 2396xcelý článek

"Já jsem alfa i omega, první i poslední"

Adrienne von Speyr, 30.12. 2012

Další z hlubokých modliteb švýcarské mystičky Adrienne von Speyr (1902-1967).

Přečteno 2365xcelý článek

O druhém příchodu Krista a jeho znameních

Richard Špaček, 3.12. 2012

V období Adventu si nepřipomínáme pouze příchod Spasitele na svět v tichu zapomenuté stáje, ale připravujeme se i na Jeho druhý příchod ve slávě za zvuku polnic. Nezapomeňme však ještě na další, neméně důležitý příchod, a to na Pánův příchod do našeho srdce.

Přečteno 5422xcelý článek

Kristus Král

24.11. 2012

"Víte, že vládcové panují nad národy a velicí je utlačují. Ne tak bude mezi vámi: kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem; a kdo chce být mezi vámi první, buď vaším otrokem." (Matoušovo evangelium 20,25-27)

Přečteno 2115xcelý článek

Ježíš Kristus dal své tělo za život všech lidí

sv. Cyril Alexandrijský, 25.6. 2012

Úryvek z komentáře k Janovu evangeliu od významného starověkého patriarchy sv. Cyrila Alexandrijského (4.-5. stol.), obhájce Mariina titulu Theotokos a protivníka nestorianismu.

Přečteno 2623xcelý článek

První zjevení Nejsvětějšího Srdce

sv. Markéta Marie Alacoque, 14.6. 2012

Úryvek z vlastního životopisu nejznámější ctitelky Božského Srdce Ježíšova a propagátorky úcty k němu, sv. Markéty Marie Alacoque (1647-1690).

Přečteno 2654xcelý článek

"Pokoj vám!"

sv. Antonín Paduánský, 10.4. 2012

"Střed je místo, které Ježíšovi náleží: totiž v nebi, v lůně Panny, v jeslích pro dobytek i na popravišti kříže", ale také uprostřed svých učedníků po svém vzkříšení a "uprostřed každého srdce", jak káže velký italský světec Antonín Paduánský (1195-1231). Latinsko-české znění.

Přečteno 2123xcelý článek

Bůh na sebe vzal naši přirozenost

sv. Maxim Vyznavač, 3.1. 2012

"Hvězda z východu je viditelná za dne, třpytí se a vede mudrce na místo, kde leží vtělené Slovo, aby ukázala, že Slovo, obsažené v Zákoně a v Prorocích, tajemně převyšuje smyslovou znalost a vede pohany k plnému světlu poznání."

Přečteno 1697xcelý článek

O Slovu Božím - Del Verbo divino

sv. Jan od Kříže, 14.12. 2011

Krátká, leč plná hlubokého významu je "adventně-vánoční" báseň sv. Jana od Kříže (1542-1591), již přinášíme ve španělském originále a třech českých překladech, vč. poznámek a souvisejícího úryvku ze životopisu sv. Jana.

Přečteno 2362xcelý článek

Z řeči na Proměnění Páně

sv. Anastasius Sinajský, 1.8. 2011

Úryvek z kázání sv. Anastasia Sinajského (7.-8. stol.) u příležitosti slavnosti Proměnění Páně.

Přečteno 1760xcelý článek

Jak za dnů bolestí zjevuje Kristus své rány

Mechtilda Magdeburská, 30.6. 2011

Slova středověké mystičky, původně bekyně Mechtildy Magdeburské (13. století) o Ježíšově Srdci jako zdroji našeho vykoupení a prameni spásných milostí.

Přečteno 2488xcelý článek

Zmrtvýchvstání našeho Pána Ježíše Krista

sv. Brigita Švédská, 24.4. 2011

"Můj Syn vstal z mrtvých jako silný lev, neboť potřel ďáblovu moc a vytrhl duše svých vyvolených, kteří s ním vystoupili do nebeské radosti", uvádí o události vzkříšení Ježíše Krista mystička sv. Brigita Švédská (+1373), patronka Evropy.

Přečteno 2377xcelý článek

Kristův kříž, záchrana lidského pokolení

sv. Efrém Syrský, 18.4. 2011

"Sláva tobě! Tys postavil svůj Kříž jako most nad smrtí, aby po něm přecházely duše z krajiny smrti do krajiny života. Sláva tobě! Tys vzal na sebe tělo smrtelného člověka a učinil jsi je pramenem života pro všechny smrtelníky." Text velkého mistra slova, sv. Efréma Syrského (cca 306-373).

Přečteno 2210xcelý článek

Kristus je pokřtěn

sv. Řehoř Naziánský, 4.1. 2011

"Kristus je osvícen. Zároveň s ním se nechme osvítit i my! Kristus je pokřtěn, sestupme s ním i my, abychom spolu s ním také vystoupili vzhůru!" Úryvek z kázání sv. Řehoře Naziánského (329-389) ke svátku Křtu Páně.

Přečteno 1783xcelý článek

Koleda

Marie Dolistová, 23.12. 2010

Vánoční verše severočeské básnířky Marie Dolistové.

Přečteno 1622xcelý článek

Tajemství Vtělení

Charles-Vincent Héris, 20.12. 2010

Poněkud náročnější teologické pojednání o tajemství Vtělení Božího Syna, pocházející z pera francouzského dominikánského teologa Charlese-Vincenta Hérise (1885-1975).

Přečteno 2545xcelý článek

Adventní píseň

Jan Tauler, 29.11. 2010

Adventní píseň připisovaná německému mystikovi a dominikánskému knězi Janu Taulerovi (1300-1361), žáku Mistra Eckharta.

Přečteno 1909xcelý článek

Chvála Kříže

13.9. 2010

V předvečer svátku Povýšení svatého Kříže (14. 9.) zveme k četbě a rozjímání starobylého núbijského hymnu o Kříži, jenž je v originálním znění součástí delšího textu obsaženého na berlínském papyru č. 1020, který pochází z 10. století. Jistou podobnost s některými verši tohoto hymnu nese kázání Pseudo-Chrysostoma (4. stol.) a kázání připisované sv. Efrémovi Syrskému (cca 306-373). Několik veršů hymnu je v důsledku poškození papyru neúplných.

Přečteno 1847xcelý článek

Existoval Ježíš Kristus? Historicita Ježíše Krista

Radomír Malý, 2.8. 2010

Je Ježíš Kristus skutečnou historickou postavou, nebo jen pouhým mýtem či smyšlenkou nějaké náboženské skupiny? Základní úvod do tohoto tématu podává český katolický historik PhDr. Radomír Malý (*1947).

Přečteno 3973xcelý článek

O bohopoctě vtěleného Krista

Richard Špaček, 8.6. 2010

Srdce Ježíše Krista je nejen "středem všech srdcí", jak je vzýváno v litanii k Nejsvětějšímu Srdci, ale probodené kopím je především dokořán otevřenou bránou k věčné blaženosti a pravdě, k nazírání věčné Tváře. Jaké má úcta Ježíšova Srdce teologické základy, se lze dočíst v následujícím textu katolického dogmatického teologa Richarda Špačka (1864-1925).

Přečteno 2473xcelý článek

Další stránky: předchozí | 1 ... | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |