Nacházíte se na: Theofil > Duch Svatý > Okoušení sladkosti Boží

Okoušení sladkosti Boží

sv. Augustin, 31.5. 2017

Křesťanství není jednou z mnoha věr v náboženské nabídce světa, ale zkušeností s živým Bohem skrze víru, jak toto zakoušení skrze dar Ducha Svatého vyjadřuje i velký Učitel Církve sv. Augustin (+430). Mimo jiné tím dosvědčuje výrok apoštola Jana: "Kdo věří v Syna Božího, má to svědectví v sobě" (1J 5,10), nebo také apoštola Pavla: "Tak Boží Duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti" (Řím 8,16). Jsme totiž znovuzrozeni z Ducha a tak máme podíl na Jeho životě, věčném životě.

   

lan-001-vyr-modr.jpg

   

Dokud „jsme v tomto těle a dlíme daleko od Pána" (2Kor 5,6), okoušejme alespoň, jak „sladký je Pán" (Ž 33,9); neboť nám dal „Ducha jako záruku" (2Kor 1,22), abychom v něm cítili jeho sladkost a dychtili po samém prameni života, v němž bychom se „střízlivým opojením" zalili a zavlažili „jako strom, který je zasazený u tekoucích potoků a dává ovoce ve svůj čas a jeho listí neopadá (Ž 1,3). Praví totiž Duch Svatý: „Synové pak lidští ve stínu křídel tvých budou doufat. Opojeni budou hojností domu tvého a proudem rozkoše své je napojíš; protože u tebe je pramen života" (Ž 35,8-10[1]). Takové opojení nepodvrací mysl, avšak přece ji uchvacuje vzhůru a dává jí zapomenout na vše pozemské; ale jen tehdy, můžeme-li již celým srdcem říci: „Jako jelen dychtí po pramenech vod, tak dychtí duše má po tobě, Bože!" (Ž 41,2[2]).

 

[Augustin: O křesťanském boji (De agone christiano), IX, 10; český překlad Maura Verzicha OSB převzat z knihy Svatý Augustin: Čtvero pojednání o křesťanském boji, Olomouc 1949, a pro lepší srozumitelnost, s přihlédnutím k latinskému textu, upraven a doplněn poznámkami pod čarou redakcí Revue Theofil.]

 

Od téhož autora:

Jsme Jeho tělem 
Nanebevstoupení Páně 
Vírou uvěřila, vírou počala  
Ježíš Kristus je Bůh i člověk 
Jan je hlas, Kristus je Slovo  
Proč se Kristus narodil z ženy  
Co znamená, že Kristus sedí na pravici Boží   
Církev je založena na skále, kterou vyznal Petr 
Nikdo nevstoupil do nebe kromě toho, který sestoupil z nebe 
Všechny události Kristova života zpodobují života křesťana
Otec, Syn a Duch Svatý - jeden a pravý Bůh 
Výklad Janova evangelia - 1. traktát  
Jedině od Boha je naše spása 
Pozdě jsem si Tě zamiloval!
Sv. Augustin o eucharistii
Totožnost Kristova těla 
O Trojici (De Trinitate)
Ty jsi Kristus

   

Související články:

André-Marie Meynard: Nejvyšší hybná síla duchovního života: Duch svatý 
Marie od Ukřižovaného Ježíše: Pravá zbožnost k Duchu svatému 
Hilarius z Poitiers: Duch Svatý nás uvádí do veškeré pravdy  
Louis Lallemant: Poddajnost Duchu svatému a jeho vedení  
Jan Pavel II.: Duch Svatý je osobní láska Otce a Syna 
Jan Maria Vianney: Nechejte se vést Duchem svatým 
Richard od Sv. Viktora: Duch Svatý - Boží Oheň  
Cyril Jeruzalémský: Živá voda Ducha svatého  
Jan Maria Vianney: Vedeni Duchem svatým  
Dariusz Kowalczyk: Kenoze Ducha Svatého  

   

svatodusni-inspirace-7c.jpg

 

Poznámky:


[1] Číslování i znění dle Vulgaty, dle dnešního značení je to pak Ž 36,8-10. Pozn. RTh.

[2] Číslování i znění dle Vulgaty, dle dnešního značení je to pak Ž 42,2. Pozn. RTh.

  

[RSS]

Přečteno 5017x

další články