Nacházíte se na: Theofil > Ježíš Kristus > Všechny události Kristova života zpodobují života křesťana

Všechny události Kristova života zpodobují života křesťana

sv. Augustin, 16.4. 2018

Abychom nakonec Kristu "byli podobni", jak píše apoštol Jan (srov. 1J 3,2), musíme si coby křesťané projít tím, čím si prošel sám náš Pán a Bůh Ježíš Kristus coby Hlava svého Těla - Církve, jak stručně a výstižně zvýrazňuje sv. Augustin (+430).

   

triptych-pohrb-ukr-naneb-vyr-men.jpg

   

To, co se tedy dělo na kříži Kristově, při pohřbení, při zmrtvýchvstání třetího dne, při nanebevstoupení, při zasednutí po pravici Boha Otce, se tak dělo proto, aby těmito věcmi nejen tajemně pronesenými, nýbrž uskutečněnými byl vypodobněn křesťanský život, jaký zde náleží vést. Tak ohledně jeho kříže je řečeno: „Ti pak, kdo jsou Kristovi, ukřižovali své tělo s vášněmi a s žádostmi" (Gal 5,24). Ohledně pohřbení: „Spolu s Ním jsme skrze křest pohřbeni ve smrt" (Řím 6,4). Ohledně zmrtvýchvstání: „Abychom - jako Kristus vstal z mrtvých skrze slávu Otce - i my chodili v novosti života" (Řím 6,4). Ohledně nanebevstoupení a usednutí po pravici Boha Otce: „Jestliže jste povstali s Kristem, hledejte ty věci, které jsou shůry, kde je Kristus, sedě po pravici Boží; pečujte o věci, které jsou shůry, ne o ty, které jsou na zemi: neboť jste zemřeli a váš život je ukryt s Kristem v Bohu" (Kol 3,1-3).

 

[Sv. Augustin: Rukověť pro Vavřince, XIV, 53. Český překlad Klementa Kuffnera převzat z: Sv. Aurelia Augustina Rukověť pro Vavřince čili Kniha o víře, naději a lásce, Praha 1911, a s ohledem na latinský originál upraven redakcí Revue Theofil.]

 

Od téhož autora: 

 Jsme Jeho tělem 
O Trojici (De Trinitate) 
Nanebevstoupení Páně 
Okoušení sladkosti Boží  
Vírou uvěřila, vírou počala  
Ježíš Kristus je Bůh i člověk 
Jan je hlas, Kristus je Slovo 
Jedině od Boha je naše spása  
Proč se Kristus narodil z ženy  
Církev je založena na skále, kterou vyznal Petr 
Nikdo nevstoupil do nebe kromě toho, který sestoupil z nebe
Otec, Syn a Duch Svatý - jeden a pravý Bůh  
Co znamená, že Kristus sedí na pravici Boží
Výklad Janova evangelia - 1. traktát   
Pozdě jsem si Tě zamiloval!
Sv. Augustin o eucharistii
Totožnost Kristova těla
Ty jsi Kristus

 

  Související články:

Nerses Šnorhali: Nanebevstoupení  
Jan Eudes: Kristovo tajemství v nás a v Církvi 
Pseudo-Chrysostom: Katechetická promluva na Svatou Paschu 
Aelred z Rievaulx: Narodil se tělesně, abychom se my narodili duchovně 
Lukáš Drexler: Bílá sobota - den sedmý, den Hospodinova i Adamova odpočinutí  
Řehoř Veliký: Jaký užitek máme z nanebevstoupení Kristova 
Origenes: Spolu s Ním jsme z mrtvých vstali i my  
Řehoř z Nyssy: Prvorozený nového stvoření  

 

[RSS]

Přečteno 1472x

další články