Nacházíte se na: Theofil > Svátosti

Svátosti

Takto jsi připravil zemi

sv. Hilarius z Poitiers, 12.1. 2015

Krátká, leč hutná a hluboká ukázka vládnutí slovem svatého biskupa Hilaria z Poitiers (+367), jež pochází z jeho výkladu Žalmu 64(65) a pojednává zejména o napájení a sycení Bohem pro život věčný.

Přečteno 1957xcelý článek

Ecclesia de Eucharistia

Luboš Bližňák, 4.12. 2014

Stručný výtah z encykliky Jana Pavla II. "Ecclesia de Eucharistia", kterou svatý papež vydal v roce 2003.

Přečteno 2095xcelý článek

Sv. František z Assisi a Eucharistie (2/2)

Hilarin Felder, 3.11. 2014

Krista nejen přijímat, ale v důsledku toho Krista i sdílet a zvěstovat druhým - to je jeden z hlavních motivů druhého dílu pojednání o "eucharistické lásce" sv. Františka z Assisi (+ 1226).

Přečteno 4300xcelý článek

Sv. František z Assisi a Eucharistie (1/2)

Hilarin Felder, 20.10. 2014

Miluje-li kdo Krista, miluje rovněž Eucharistii, neboť ta je samotným Pánem pod způsobou chleba a vína, aby posilovala naši lásku k Bohu i k bližnímu. Sv. František z Assisi (+ 1226) patří k nejzářnějším příkladům této "eucharistické lásky", jak se můžeme přesvědčit např. z úryvků jeho děl.

Přečteno 3177xcelý článek

Proč se křtí děti?

Paolo Giglioni, 10.9. 2014

Křestní milost je milostí znovuzrození "z vody a z Ducha", kterou Bůh udílí nejen těm, kdo uvěřili v Ježíše Krista, ale i nemluvňatům, která se nedopustila osobních vin, avšak na kterých rovněž spočívá "Adamova vina", již je zapotřebí "smýt" onou vodu, vytrysklou z Kristova probodeného boku, aby i nemluvňata obdržela účast na Božím životě.

Přečteno 2663xcelý článek

Já v tobě a ty ve mně

Elias Vella, 19.6. 2014

Kristus se stal námi, abychom se my stali Kristem, myšleno ve smyslu našeho připodobnění Jemu, naší účasti na jeho božské přirozenosti. A právě to vyjadřuje a působí dar eucharistie, v níž se sjednocujeme s Kristem, který skrze své tělo a krev uděluje celé naší bytosti svého Ducha, jenž nás proměňuje v jeho Tělo, jak naznačuje známý maltský exorcista a exercitátor Elias Vella (*1941).

Přečteno 1737xcelý článek

Drahocenná a obdivuhodná hostina

sv. Tomáš Akvinský, 16.6. 2014

V eucharistii se nám dává sám vtělený Pán. Nejen že rozdává své Božství, abychom na něm vzali účast, ale i "to, co si vzal od nás", tj. "naše lidství", jež přijal v Panně Marii. Rozdává totiž úplně "vše své", aby nás obohatil sám sebou a dal nám tak prostřednictvím svého těla účast na svém Duchu, na svém vlastním životě, který je věčný. Začtěme se pro inspiraci na toto téma "Božího těla" do krátkého textu velkého Učitele Církve sv. Tomáše Akvinského (+1274).

Přečteno 2217xcelý článek

Eucharistie, záruka vzkříšení

sv. Irenej z Lyonu, 13.5. 2014

Bůh se v Ježíši Kristu stal cele člověkem, aby zachránil celého člověka - jeho duši i tělo. Syn Boží své tělo pak obětoval na Kříži, aby nás vykoupil ze smrti, a dal nám na této své spásné oběti účast zejména skrze eucharistické způsoby chleba a vína, abychom byli na konci věků vzkříšeni, tak jako byl již vzkříšen On. Inspiraci k rozjímání na toto téma nám poskytuje sv. Irenej z Lyonu (+202/203) ve svém spise "Proti herezím" ("Adversus haereses").

Přečteno 2297xcelý článek

Ježíšova konkrétní láska

Henri J. M. Nouwen, 25.7. 2013

Účast na Boží lásce, to nám nabízí eucharistie, jak ve svém textu zdůrazňuje původem holandský kněz Henri J. M. Nouwen (1932-1996).

Přečteno 1847xcelý článek

Eucharistie - dar ukřižované Lásky

28.5. 2013

Eucharistie - dar, jehož přijímáním nás Pán "vtahuje" do svého probodeného nitra a dává nám pít ze zřídla věčného života tryskajícího z jeho probodeného Srdce. V eucharistii se ukázala a darovala nevyčerpatelná "dobrota a láska našeho Spasitele Boha" (Tit 3,4). Sám Pán se stal naším pokrmem, naším životem, životem těla i duše.

Přečteno 1935xcelý článek

O těle a krvi Kristově

sv. Cyril Jeruzalémský, 18.3. 2013

Sv. Cyril, jeruzalémský biskup (4. stol.), je významným svědkem jak křesťanské věrouky, tak liturgické praxe, a to zejména v díle "Katecheze", které zaznamenává jeho promluvy především ke katechumenům, ale v závěru i k již pokřtěným. A právě z nich pochází i "mystagogická" promluva o svátosti eucharistie, která je věrným svědkem křesťanské, apoštolské víry o skutečné přítomnosti těla a krve Krista pod způsobami chleba a vína.

Přečteno 2656xcelý článek

Nejsvětější Svátost je všechno

sv. Petr Julián Eymard, 7.6. 2012

Inspirace k rozjímání o Kristu přítomném v Nejsvětější Svátosti od zakladatele eucharistiánů, sv. Petra Juliána Eymarda (1811-1868).

Přečteno 1899xcelý článek

Modlitba před Nejsvětější svátostí

sv. Bonaventura, 4.6. 2012

K inspiraci pro úctu k Tělu a Krvi Páně text modlitby svatého Učitele Církve Bonaventury z Bagnoreggia (+1274). Latinsko-české znění.

Přečteno 2464xcelý článek

Slovo proměňuje chleba a víno v tělo a krev Krista

sv. Jan Zlatoústý, 4.4. 2012

Následující krátký úryvek z díla "De proditione Judae" ("O Jidášově zradě") svatého Jana Zlatoústého (+407) krásně dokládá, jak Církev vždy věřila v proměnění způsob chleba a vína v tělo a krev Ježíše Krista, které se uskutečňuje mocí Kristova stvořitelského slova, tedy mocí Slova, jež se stalo tělem. Řecko-české znění.

Přečteno 2358xcelý článek

Křest dospělých - katechumenát rozvržený do stupňů 3/3

Pavel Hödl, 22.3. 2012

Třetí, závěrečný díl upraveného a doplněného textu přednášky, jež se konala 17. května 2011 při kněžském dni v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci na téma křtu, jehož obsahem je tentokrát zamyšlení nad současným stavem křesťanské inicicace a bohatá bibliografie k textu.

Přečteno 2714xcelý článek

Křest dospělých - katechumenát rozvržený do stupňů 2/3

Pavel Hödl, 14.3. 2012

Druhý díl upraveného a doplněného textu přednášky, jež se konala 17. května 2011 při kněžském dni v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci na téma křtu, jehož obsahem bude současný "Ordo initiationis christanae adultorum", tedy "Obřad uvedení dospělých do křesťanského života".

Přečteno 4934xcelý článek

Křest dospělých - katechumenát rozvržený do stupňů 1/3

Pavel Hödl, 5.3. 2012

Upravený a doplněný text přednášky, jež se konala 17. května 2011 při kněžském dni v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci na téma křtu. V její první části probereme křestní obřad v Bibli a u církevních otců a redakci současného obřadu.

Přečteno 5565xcelý článek

Tridentský koncil o křtu

19.9. 2011

Latinský originál a původní český překlad kánonů o křtu ze 7. zasedání Tridentského koncilu (1545-1563), které se konalo 3. března 1547.

Přečteno 2695xcelý článek

Koupel znovuzrození

sv. Justin, 4.4. 2011

Křest je "vstupní branou k životu v Duchu", jak říká katolický katechismus. Jedním z nejstarších starověkých svědectví o křtu je text sv. Justina Mučedníka (+165) z jeho "První apologie".

Přečteno 2079xcelý článek

K obětování

sv. Cyprián, 16.11. 2010

Úryvek z listu sv. Cypriána (+258) Caeciliovi, jenž byl reakcí na mylnou praxi, kdy někteří při Večeři Páně namísto vína smíseného s vodou obětovali pouze vodu bez vína.

Přečteno 1587xcelý článek

Další stránky: předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |