Nacházíte se na: Theofil > Svátosti > Ježíšova konkrétní láska

Ježíšova konkrétní láska

Henri J. M. Nouwen, 25.7. 2013

Účast na Boží lásce, to nám nabízí eucharistie, jak ve svém textu zdůrazňuje původem holandský kněz Henri J. M. Nouwen (1932-1996).

 

V eucharistii se Boží láska projevuje nejkonkrétněji. Ježíš se stal nejen člověkem, ale také chlebem a vínem, aby - tím, že je budeme jíst a pít - se Boží láska mohla stát naší vlastní láskou. Velké tajemství eucharistie spočívá v tom, že Boží láska se nám nabízí nikoli abstraktně, ale zcela konkrétně; ne jako vzor nebo teoretický návod, ale jako potrava našeho denního života. Eucharistie nám otevírá cestu, abychom přijali Boží lásku za svou. Ježíš to vysvětluje slovy:

 

„Vždyť mé tělo je skutečný pokrm a má krev je skutečný nápoj. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm. Jako mne poslal živý Otec a já žiji z Otce, tak i ten, kdo jí mne, bude žít ze mne" (Jan 6,55-57).

 

Kdykoli přijmeš tělo a krev Ježíše v eucharistii, dává se ti jeho láska - tatáž láska, kterou projevil na kříži. nsj-007.jpgJe to Boží láska ke všem lidem, ve všech dobách a na všech místech, láska k lidem všech náboženství a vyznání, všech ras a tříd, všech kmenů a národů, láska ke všem hříšníkům i svatým.

Na kříži Ježíš ukázal, kam až Boží láska sahá. Je to láska, která objímá dokonce i ty, kteří ho ukřižovali. Když Ježíš visí přibit na kříži, zcela zlomen a zbaven všeho, modlí se ještě za své katy: „Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí" (Lk 23,34). Ježíšova láska k nepřátelům nezná mezí. Modlí se dokonce i za ty, kteří ho odsoudili k smrti. To ona, Boží láska k nepřátelům, se nám nabízí v eucharistii. Odpustit našim nepřátelům není v naší moci, je to Boží dar. A proto je tak důležité učinit z eucharistie střed našeho života. Skrze ni přijímáš lásku, která tě činí schopným jít cestou, po níž před tebou kráčel Ježíš: úzkou, bolestnou cestou, ale cestou, která ti dá pravou radost a pokoj a umožní ti, abys zviditelnil nenásilnou lásku Boha v tomto světě.

 

[Úryvek z knihy Henri J. M. Nouwen: Dopisy Markovi, Praha 1996. Z anglického originálu Letters to Marc about Jesus, San Francisco 1988, přeložila Věra Borská.]

 

Od téhož autora:

 Duchovní život jako naslouchání 
Pravidla modlitby

 

Související články:

Jan van Ruysbroeck: Myšlenky o Eucharistii  
Hugo ze Sv. Viktora: Životem srdce je láska  
Emilián Soukup: Eucharistie prvních křesťanů 1 - Nejstarší svědectví 
Jan Zlatoústý (Chrysostom): Slovo proměňuje chleba a víno v tělo a krev Krista 
Reginald Garrigou-Lagrange: Eucharistické Srdce Ježíšovo a jeho dokonalé darování  
Jan Evangelista Urban: Jediná Boha hodná oběť: Kristus na Kříži, Kristus v eucharistii  
Johannes Marienwerder - Dorota z Montau: Čím více kdo miluje Pána, tím více po něm prahne  
Hilarius z Poitiers: Jako Syn žije z Otce, tak my žijeme ze Syna skrze jeho tělo 
Jan van Ruysbroeck: O čtyřech znameních Boží věčné lásky  
Tomáš Akvinský: Drahocenná a obdivuhodná hostina
Antonín Čala: Svědectví tradice o eucharistické oběti
Karel Boromejský: Eucharistie přepodobňuje v Boha 
Lukáš Drexler: Jsou křesťanští mystici breathariáni? 
Petr Julián Eymard: Nejsvětější Svátost je všechno
Jan z Jenštejna: De Corpore Christi - O Těle Páně 
Francisco Fernández-Carvajal: Pane, očisti mě...
Bonaventura: Modlitba před Nejsvětější svátostí
Ambrož Milánský: Kříž Kristův nám navrací ráj 
Irenej z Lyonu: Eucharistie, záruka vzkříšení
Cyril Jeruzalémský: O těle a krvi Kristově
John Henry Newman: Před rozjímáním
Ambrož Milánský: Svatá Eucharistie 
René Laurentin: Nejzazší dar Lásky
Eucharistie - dar ukřižované Lásky  
Jan Tauler: My jíme našeho Boha 
Elias Vella: Já v tobě a ty ve mně
Justin: To čiňte na mou památku 
Ambrož Milánský: O Tajemstvích
Charles Journet: Ta malá hostie
Cyril Jeruzalémský: Katecheze
Sv. Augustin o eucharistii

 

[RSS]

Přečteno 1888x

další články