Nacházíte se na: Theofil > Svátosti > Takto jsi připravil zemi

Takto jsi připravil zemi

sv. Hilarius z Poitiers, 12.1. 2015

Krátká, leč hutná a hluboká ukázka vládnutí slovem svatého biskupa Hilaria z Poitiers (+367), jež pochází z jeho výkladu Žalmu 64(65) a pojednává zejména o napájení a sycení Bohem pro život věčný.

   

vino-a-chleb-001-men.jpg
 

 

„Boží strouhou se hrne voda, lidem jsi nachystal obilí. Takto jsi připravil zemi."[1]

Co se řeky týče, nemůže dojít k žádné pochybnosti. Prorok říká: „Hojný přítok osvěžuje Boží město."[2] A sám Pán říká v evangeliu: „Kdo se napije z vody, kterou mu dám já, stane se v něm pramenem vody vyvěrající k věčnému života."[3] A znovu praví: „‚Kdo věří ve mne, jak říká Písmo, potečou z jeho nitra proudy živé vody.‘ To řekl o Duchu, jehož se mělo dostat těm, kdo v něho uvěřili."[4] Tedy tato Boží řeka je plná vody. Jsme totiž zaplavováni dary Ducha svatého a Boží řeka, plná vody, vylévá se z onoho pramene života na nás.

Také máme připravený i pokrm. A jaký je to pokrm? Takový, který nás připravuje na společenství s Bohem, a to účastí na svatém těle, abychom měli potom společenství se svatým tělem. To naznačuje tento žalm: „Lidem jsi nachystal obilí, takto připravuješ zemi." Ač nás tento pokrm uzdravuje v přítomném živote, přece nás připravuje pro budoucí.

Pro nás, znovuzrozené svátostí křtu, je největší radostí, když v sobě pociťujeme jisté účinky Ducha svatého: buď se nám náhle dostane porozumění tajemstvím, nebo pochopení proroctví, moudrosti v řeči, pevné naděje, daru uzdravování a vlády nad zlými duchy. To nás pronikne jako dešťové kapky, které začnou pomalu padat, až přetečou a přinesou mnohonásobné ovoce.

 

[Z pojednání na žalmy, Žalm 64,14-15; in CSEL 22,245-246. Český překlad pod názvem „Hojný přítok vody osvěžuje Boží město" převzat ze samizdatového vydání Denní modlitby Církve a mírně upraven a doplněn poznámkami pod čarou redakcí Revue Theofil.]

 

Od téhož autora:

Není Božího slova, jež by nebylo třeba naplnit  
Ten, který drží celý svět, se dává zaslechnout v pláči dítěte  
Nebudete-li jako děti, jistě nevstoupíte do nebeského království  
Jako Syn žije z Otce, tak my žijeme ze Syna skrze jeho tělo  
Křtěte národy ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého 
Vtělení Boha Slova je zárukou naší nesmrtelnosti  
Duch Svatý nás uvádí do veškeré pravdy  
Bůh Otec - Zdroj všeho  

 

Související články: 

Justin: Koupel znovuzrození 
Cyril Jeruzalémský: Katecheze
Justin: To čiňte na mou památku 
Ambrož Milánský: O tajemstvích (De mysteriis)
Ambrož Milánský: O svátostech (De sacramentis)
Diadochos z Fotiké: Být Božím obrazem a podobat se Bohu
Didymos Alexandrijský (Slepý): Duch svatý nás obnovuje křtem
Jan Zlatoústý: Slovo proměňuje chleba a víno v tělo a krev Krista  
Ambrož Milánský: Tato svátost, kterou přijímáš, se uskutečňuje Kristovými slovy  
Tertulián: Požíváme a ctíme eucharistii a značíme se znamením Kříže  
Jan van Ruysbroeck: O čtyřech znameních Boží věčné lásky  
Gaudentius z Brescie: Eucharistie, Pascha Pána 
Klement Alexandrijský: Křest Duchem svatým 
Irenej z Lyonu: Eucharistie, záruka vzkříšení
Cyril Jeruzalémský: O těle a krvi Kristově
Ambrož Milánský: Svatá Eucharistie
  Sv. Augustin o eucharistii  

 

Poznámky:[1] Ž 65,10.

[2] Ž 45,5.

[3] J 4,14.

[4] J 7,38-39.

 

[RSS]

Přečteno 1953x

další články