Nacházíte se na: Theofil > Ježíš Kristus

Ježíš Kristus

Kristus při křtu nepřijal Ducha sám pro sebe, ale pro nás

sv. Cyril Alexandrijský, 4.1. 2024

Bůh se v Ježíši Kristu stal člověkem, aby člověka navrátil zpět Bohu a obnovil společenství člověka s Bohem. On, Bůh bere na sebe lidství, aby toto lidství skrze vtělení obdaroval svým božským bohatstvím, na prvním místě darem Ducha Svatého, kterého Ježíš jako "prvotina nového stvoření" přijímá od Boha Otce za nás za všechny a pro nás všechny, jak o tom píše i starověký teolog sv. Cyril Alexandrijský (+444) ve svém výkladu Janova evangelia. Bůh tak ve svém odevzdání přijímá člověka až ke svému vtělení a očekává, že i my jej přijmeme ve svém odevzdání, až k našemu zbožštění neboli prostoupení mocí darovaného Ducha Božího, abychom tak byli spaseni a navráceni Bohu, do věčné blaženosti s ním, v něm a skrze něho.

Přečteno 154xcelý článek

Bůh se stal člověkem, aby se člověk stal Bohem

sv. Atanáš Alexandrijský, 28.12. 2023

Bůh je duch, jak říká Ježíš. Proto aby bylo možné spatřit neviditelného Boha, stal se viditelným, když na sebe přijal viditelné tělo a stal se člověkem, abychom jej mohli nejen vidět, ale i slyšet a dotýkat se jej a nakonec dokonce jej i jíst pod způsobami chleba a vína v eucharistické hostině. Ježíš Kristus se nám tak stal "žebřem Jákobovým", umožňujícím vystupovat k Bohu Otci a dosáhnout tak jeho poznání a také díky tomu i spásu, jak se o tom rozepisuje jeden z největších starověkých křesťanských teologů sv. Atanáš Alexandrijský (+373). Bez Ježíšova vtělení, tedy Božího sestoupení Boha po onom "žebři" k nám, by tak nebylo možné poznat Boha, protože, jak píše apoštol Jan: "Boha nikdy nikdo neviděl; jednorozený Syn, který je v náruči Otcově, nám jej vyložil" (J 1,18). A právě toto je poselstvím Vánoc.

Přečteno 154xcelý článek

Ten, který drží celý svět, se dává zaslechnout v pláči dítěte

sv. Hilarius z Poitiers, 26.12. 2023

Mocný Bůh se dobrovolně stává bezmocným, když se vydává do rukou lidí jako bezbranné dítě, ten, který objímá vše, se nechává ovinout plenkami a objímat lidskýma rukama své matky v chudém chlévě. Bůh se stává člověkem, abychom mohli spatřit jeho tvář, tvář Dítěte, a byli vírou v ně spaseni, jak píše latinský církevní otec sv. Hilarius z Poitiers (+367).

Přečteno 141xcelý článek

VÁNOČNÍ INSPIRACE - tematické texty

21.12. 2023

V následujícím přehledu nabízíme aktualizovaný výběr textů dosud publikovaných v Revue Theofil, jež se týkají vánoční doby a mohou tak zájemce navést k hlubšímu rozjímání Kristova vtělení a narození, jako i dalších témat, jež se objevují během vánoční doby či s ní souvisejí.

Přečteno 5466xcelý článek

ADVENTNÍ INSPIRACE - tematické texty

28.11. 2023

V následujícím přehledu nabízíme výběr textů dosud publikovaných v Revue Theofil, jež se týkají tématu adventní doby a mohou tak zájemce navést k hlubšímu rozjímání o Kristově příchodu.

Přečteno 6120xcelý článek

Ježíšovo království není z tohoto světa, ale je a bude nad tímto světem

24.11. 2023

Způsoby Kristovy jsou v protikladu ke způsobům tohoto světa zasaženého hříchem, stejně jako způsoby jeho kralování.

Přečteno 168xcelý článek

Ježíš Kristus je Král, avšak jeho Království není z tohoto světa

Origenes, 22.11. 2023

Ježíš Kristus je Bohem a jeho proroky zaslíbený král, ovšem jeho království není z tohoto světa, proto jej nemohly ohrozit ani úklady Herodovy, ani úklady ďábla, kteří usilovali o jeho život, neboť se obávali o svoji moc, uplatňovanou v tomto světě, jak to připomíná i velký starověký teolog Origenes (+253) ve svém díle "Proti Kelsovi".

Přečteno 159xcelý článek

Jeden a týž prostředník mezi Bohem a lidmi, Bůh i člověk Ježíš Kristus

sv. Lev Veliký, 10.11. 2023

Lze směle říci, že Chalcedonský koncil (r. 451) je nejdůležitějším koncilem Církve, neboť jasně definoval tajemství Kristovy osoby a jeho dvou přirozeností: přirozenosti božské, kterou Syn má od věčnosti, a přirozenosti lidské, kterou týž Syn přijal v čase skrze lůno Panny Marie, aby v sobě božskou mocí vykoupil a obnovil tuto lidskou přirozenost, zkaženou hříchem člověka, a přivedl ji v sobě i v těch, kteří v něho uvěří, do nebeské slávy. Velkou zásluhu na této stěžejní definici Chalcedonu má tehdejší papež sv. Lev Veliký (+461) a zejména jeho "Dopis Flaviánovi" ("Tomus ad Flavianum"), z něhož přinášíme úryvky, které srozumitelně vrhají světlo na toto tajemství a pomáhají v pochopení pravdy, že Bůh se stal člověkem, aniž by přestal být Bohem, aby člověka navrátil do společenství s Bohem.

Přečteno 190xcelý článek

Ježíšovy rány zjevují jeho osobu

Lukáš Drexler, 22.9. 2023

Ježíšovy smrtelné rány, zachované i po přemožení smrti, tj. po vzkříšení, nejsou nahodilou událostí nebo snad nějakým nedostatkem, ale jsou neopominutelnou součástí Božího Zjevení, ve kterém Bůh v Ježíši Kristu zjevuje sám sebe světu. I tyto rány tak artikulují Boží sdělení nám lidem, pro naše dobro a pro naši spásu, abychom především poznali Toho, kterému toto naše dobro a naše spása leží na srdci, na trvale probodeném srdci.

Přečteno 289xcelý článek

Kristův Kříž převyšuje vše

sv. Jan Damašský, 15.9. 2023

Kristův Kříž se tyčí nade vším, neboť svým nejhlubším ponížením na něm až k smrti a k sestupu do podsvětí nám jím Kristus vydobyl naše povýšení až do nebeských výšin a po pravici Boha Otce, jak tuto skutečnost často a rádi oslavovali církevní otcové, z nich např. i sv. Jan Damašský (+750).

Přečteno 243xcelý článek

Bůh není žebrák, i tebe učinil bohem ke své slávě

sv. Hippolyt Římský, 8.8. 2023

I sv. Hippolyt Římský (+235), tak jako mnoho dalších církevních otců, zdůrazňuje, že aby člověk mohl být spasen, je třeba vidět Boha, a aby bylo možné spatřit Boha, neviditelný Bůh se stal viditelným, když se stal člověkem a spolu s tělem z Panny Marie na sebe přijal veškerý úděl tohoto lidského těla vč. jeho útrap i smrti, aby pak toto tělo obdařil silou svého vzkříšení, na kterém nakonec dává nesmrtelný podíl všem, kteří v něho věří, čímž z nich činí "bohy".

Přečteno 277xcelý článek

Jak je možné poznat Boha a obdržet od něho spásu?

Origenes, 6.8. 2023

Významný starokřesťanský teolog Origenes (+253) znovu připomíná tu ústřední pravdu křesťanství, že Bůh se v čase stal člověkem, aby nás přivedl na duchovní výšinu k poznání a nazírání svého věčného Božství, čímž nazírajícím jej uděluje věčnou spásu a podíl na jeho božské slávě, jakou Ježíš Kristus, Syn Boží "plný milosti a pravdy" (J 1,14), zjevil i svým apoštolům na Hoře Proměnění.

Přečteno 247xcelý článek

Otevři svá ústa Božímu Slovu

sv. Ambrož Milánský, 1.7. 2023

Být zajedno s Ježíšem, ve svém srdci, rezonovat s Jeho slovem, to je zkušenost, která často zaznívá v dílech církevních otců, tak jako v následujícím úryvku milánského biskupa sv. Ambrože (+397).

Přečteno 267xcelý článek

Skrze lidská slova Ježíše Krista k nám promlouvá Bůh, který se stal člověkem

sv. Cyril Alexandrijský, 25.6. 2023

Slavný starokřesťanský teolog a biskup sv. Cyril Alexandrijský (+444) ve svém textu reaguje na dobovou herezi nestorianismu, mylně zavádějící existenci dvou subjektů v Ježíši Kristu, aby oproti tomu prokázal, že lidskými slovy k nám v Ježíši Kristu promlouvá stále týž jediný subjekt, subjekt Boha, který se stal člověkem, aby nám lidskými slovy a lidským způsobem mohl sdělit svá božská tajemství pro naše poznání netělesného Boha a pro naši věčnou spásu.

Přečteno 284xcelý článek

Hledej potěšení v Kristových ranách

bl. Marie Celesta Crostarosa, 13.6. 2023

Již u církevních otců nacházíme intuici, že rány Kristovy, způsobené mu na kříži a zachované v jeho těle i po vzkříšení, jsou "rozsedliny skalní" (srov. Pís 2,14), v nichž duše nachází útočiště před Zlým a před světem a dochází v nich uzdravení svých vlastních ran. Italská mystička bl. Marie Celesta Crostarosa (+1755), blízká spolupracovnice sv. Alfonse Marii de Liguori (+1787), tuto pobídku ke vstoupení do ran Kristových přijala od samého Pána, jak dosvědčuje úryvek z jejích zjevení a rozjímání.

Přečteno 269xcelý článek

Srdce Kristovo pramenem živoucí krve

David z Augsburgu, 9.6. 2023

Německý středověký františkánský mystik a autor několika duchovních textů David z Augsburgu (+1272) je vedle dalších svých současníků svědkem rozvinuté úcty k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu již v počátcích existence františkánského řádu. V následující modlitbě se upíná především ke vždy teplé a živoucí krvi z Ježíšova probodeného boku, která je s to roznítit srdce přátel Ježíšova Srdce láskou a zúrodnit je ctnostmi, uzdravit je a poskytnout jim nápoj a pokrm, protože probodené Srdce Ježíšovo a krev z něho vyplývající je zdrojem toho všeho.

Přečteno 319xcelý článek

Stav Krista po zmrtvýchvstání

sv. Jan Damašský, 17.4. 2023

Vzkříšení Krista zvýrazňuje tu skutečnost, že Bůh se stal tělem, a to navěky, aby nás "učinil Bohem", a to rovněž navěky: vše, co patří k lidské existenci, vzal Bůh na sebe a tím pádem i se sebou a skrze sebe "po pravici Boha Otce", jak píše "Akvinský křesťanského starověku" neboli sv. Jan Damašský (8. stol.). Bůh je navěky člověkem, po vzkříšení člověkem dokonalým a oslaveným "k obrazu a podobě Boha", protože skrze Boha, který se stal člověkem, aniž by přestal být Bohem.

Přečteno 283xcelý článek

Kristus - země živých

Wacław Hryniewicz, 10.4. 2023

Ježíšova slova "Já jsem ta cesta, pravda a život" (J 14,6) nabývají jeho vzkříšením nového významu, neboť on nám otevřel cestu do nebe, když rozrazil brány podsvětí, aby tam, kde měla svoji moc smrt, svou smrtí smrt přemohl a svým vzkříšením nastolil vládu života. Tak se Kristus stal "zemí živých", jak píše uznávaný polský teolog Wacław Hryniewicz (+2020).

Přečteno 243xcelý článek

Sestoupil do podsvětí, aby i odtud vysvobodil spravedlivé

sv. Cyril Jeruzalémský, 8.4. 2023

Na Bílou sobotu, po ukřižování Kristovo tělo spočívalo ve skalním hrobě, avšak jeho duše sestoupila až do podsvětí, kam Kristus "tehdy také přišel vyhlásit zvěst duchům ve vězení" (1Pt 3,19). To proto, aby při svém vzkříšení, které je bodem zlomu, sahajícím až do hlubin podsvětí, s sebou vyvedl do nebe i všechny spravedlivé, čekající tam rovněž na vykoupení Kristovo, a zlým aby potvrdil jejich úděl ve věčném zavržení neboli pekle. Jedním z těch, kdo tuto tradici apoštolské víry dosvědčují, je i starověký biskup sv. Cyril Jeruzalémský (+386), autor slavných "Katechezí", z nichž následující text pochází.

Přečteno 341xcelý článek

INSPIRACE pro Velikonoce

8.4. 2023

V následujícím výběru nabízíme aktualizovanou nabídku textů dosud publikovaných v Revue Theofil, jež se týkají témat celé velikonoční doby a mohou tak zájemce navést k hlubšímu rozjímání Kristova sestupu do podsvětí na Bílou sobotu, jeho vzkříšení, nanebevstoupení a s tím spojených témat.

Přečteno 5559xcelý článek

Další stránky: předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ... 10 |