Nacházíte se na: Theofil > Ježíš Kristus > "Učinil mne vybraným šípem"

"Učinil mne vybraným šípem"

Origenes, 23.11. 2019

Origenes (+253) ve svém "Komentáři k Janovu evangeliu" mimo jiné probírá různá biblická označení Božího Syna, vyjadřující jeho určité atributy a projevy vůči stvoření, vyžadujícímu spásu. Mezi tato pojmenování zařadil i starozákonní výrazy "ostrý meč" a "vybraný šíp", aby pomocí nich popsal, jak Syn, poslaný Otcem na svět kvůli naší spáse, proniká do nejhlubšího nitra člověka a zasahuje je svojí toužebnou a soucitnou láskou, aby se lidská duše "spřátelila s Bohem".

 

kristus-slovo-bozi-mec-017.jpgU Izajáše Syn Boží prohlásil, že Otec učinil jeho „ústa ostrým mečem", že „byl ukryt ve stínu jeho ruky", že se stal podobným „vybranému šípu" a byl skryt „v toulci" Otcově, že byl od něj nazván „služebníkem" Boha všech věcí, jakož i „Izraelem" a „světlem pronárodů" (Iz 49,2-3.6).

Ústa Božího Syna jsou tedy „ostrým mečem", neboť „živé je Slovo Boží, mocné a ostřejší než jakýkoliv dvousečný meč, pronikající až na rozhraní duše a ducha, kloubů a morku, schopné posoudit myšlenky a úmysly srdce" (Žid 4,12). Neboť (Kristus) nepřišel, aby přinesl pokoj na zem, to jest na tělesné a smyslové, ale aby přinesl meč (srov. Mt 10,34) a aby rozsekl, tak říkajíc, škodlivé pouto[1] duše a těla. To vše proto, aby se duše, v poddanosti Duchu, který vede boj proti tělu (srov. Gal 5,17), spřátelila s Bohem. A tudíž, jak říká prorok, měl ústa jako „meč" nebo jako „ostrý meč". Vida tedy tak mnohé zraněné Boží láskou - podobně jako ta, která v Písni písní přiznává strádání tímtéž: „Jsem zraněna láskou" (Pís 2,5) - (Otec) nenašel jiný šíp, aby zranil lidskou duši a nasměroval ji k lásce Boží, než Toho, který říká: „Učinil mne vybraným šípem".[2]

 

[Origenes: Komentář k Janovu evangeliu, I. kniha, XXXII (228-229). Na základě polského překladu (Orygenes: Komentarz do Ewangelii według św. Jana, Kraków 2005) a řecké předlohy (Origenes Werke, IV. Der Johanneskommentar, Leipzig 1903) přeložil Lukáš Drexler.]

 

Následující část: Velikost Boha se zjevila v jeho umenšení

 

Od téhož autora:

Především se oddej četbě Božích Písem!  
Józef Naumowicz: Stát se "domem chleba" 
Ježíšovo narození dokazuje také jeskyně v Betlémě 
Nejen smrtelné tělo, i nesmrtelná duše má svůj pokrm  
Ježíš Kristus je Král, avšak jeho Království není z tohoto světa  
Jak je možné poznat Boha a obdržet od něho spásu?  
Syn z Otce - Bůh z Boha, Světlo ze Světla 
Velikost Boha se zjevila v jeho umenšení 
Spolu s Ním jsme z mrtvých vstali i my  
Proti Celsovi (Contra Celsum)
Zač se modlit především?  

 

Související články:

Efrém Syrský: Hojnost Božího slova přesahuje tvé touhy
Hilarius z Poitiers: Není Božího slova, jež by nebylo třeba naplnit  
Cyril Alexandrijský: Skrze lidská slova Ježíše Krista k nám promlouvá Bůh, který se stal člověkem 
Július Pavelčík: Inspirace a pravda Písma svatého (prezentace)
Absconditus: Bůh nemůže mlčet, neboť je odvěké Slovo 
Balduin z Canterbury: Slovo Boží je plné života a síly
Július Pavelčík: Benedikt XVI.: Verbum Domini
Matta el-Meskin: Více Slova, více světla  
Augustin: Ježíš Kristus je Bůh i člověk 
Ludvík Granadský: Slovo Boží 

 

Poznámky:


[1] V řec. doslova „přátelství" (φιλιαν [filian]) duše s tělem, kdy o něco dále autor navazuje, že duše se má „přátelit" (φιλιωθη [filióthé]) s Bohem, ne s tělem kvůli jeho postižení žádostivostí a sklonem ke smyslnosti, které se protiví Duchu, jak píše apoštol Pavel: „Říkám: choďte podle Ducha a žádosti těla nevykonáte. Neboť tělo touží proti Duchu, Duch však proti tělu" (Gal 5,16-17). Pozn. překl.

[2] Tento motiv z Písně písní vykládá také Origenův příznivec sv. Řehoř z Nyssy († po 394) ve 4. homilii (127-129) svého Výkladu Písně písní. Origenes sám se tomuto tématu věnuje trochu šířeji taktéž ve svém komentáři (III. kniha, VIII, 12-15) a ve svých homiliích (II. homilie, 8) k Písni písní. Pozn. překl.

 

[RSS]

Přečteno 953x

další články