Nacházíte se na: Theofil > Svátosti > Jak přistupovat k přijímání Těla a Krve Kristovy?

Jak přistupovat k přijímání Těla a Krve Kristovy?

sv. Basil Veliký, 9.2. 2019

Věřící nepřijímají v eucharistii jakýkoliv chléb, ale samotného Boha, který se stal člověkem a který udílí plnost svého života pod způsobami chleba a vína. A tato skutečnost vybízí k patřičnému postoji při přijímání, jak odpovídá i sv. Basil Veliký (+379).

 

jezis-udeluje-prijimani-087-men-2.jpg
 

 

Náš svatý otec Basil Veliký o tom, jak přijímat Tělo a Krev Krista

 

172. otázka: S jakým strachem, s jakým přesvědčením, s jakým duchem máme přijímat Tělo a Krev Krista?

 

Odpověď: Strachu nás učí Apoštol, když říká: „Kdo jí a pije nehodně, ten jí a pije sobě odsouzení" (1Kor 11,29). Přesvědčení vám dá víra ve slova Pána: „Toto je moje Tělo, které se za vás vydává" (Lk 22,19). Taktéž svědectví Janovo, které nejprve hovoří o slávě Božího Slova a potom předkládá obraz vtělení těmito slovy: „A toto Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. A my jsme uviděli jeho slávu a to slávu jako Jednorozeného od Otce, plného milosti a pravdy" (Jn 1,14). A svědectví Apoštola, který píše o Pánu Ježíši: „Ačkoliv má Božskou přirozenost, nic nelpěl ne své vznešenosti, že je rovný Bohu, ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka a stal se jedním z lidí. Navenek byl jako každý jiný člověk, ponížil se a byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži" (Flp 2,6-8). Když tedy duše uvěří těmto a jiným tak velkým podobným slovům, když pozná velkolepost slávy a s obdivem pozná nezměřitelnou poníženost a poslušnost, že Boží Syn byl poslušný Otci až k smrti pro náš život, podle mého mínění, zrodí se v duši láska k Bohu a Otci, který „neušetřil vlastního Syna, ale vydal ho v oběť za nás všechny" (Řím 8,32), a taktéž láska k Jeho Jednorozenému Synu, který byl pro naše vykoupení a spasení poslušný až k smrti. Tak může zhodnotit slovo Apoštola, který zdravým duším klade jako pravidlo úplně si uvědomit tyto věci slovy: „Vždyť Kristova láska nás nutí k tomuto úsudku: Jeden zemřel za všechny, aby ti, kteří jsou naživu, nežili už jen sobě, ale pro toho, který za ně zemřel a vstal z mrtvých" (2Kor 5,14-15). Kdo má účast na tomto chlebu a na tomto kalichu, má být naplněn takovýmto duchem a takto má být připraven.

 

[Basil Veliký: Krátká pravidla, 172; český překlad převzat ze samizdatového strojopisu a s ohledem na řecký originál a latinský překlad upraven redakcí Revue Theofil.]

 

Od téhož autora:

Cesta široká a cesta úzká
Je ďábel příčinou našeho hříchu?
O Duchu svatém (De Spiritu Sancto)  
Kdo přijímá Ducha, přijímá zároveň Otce i Syna  
"... a duch Boží se vznášel nad vodami"  
Mojžíš, autor zprávy o stvoření   
Působení Ducha Svatého 
Z díla sv. Basila Velikého 

 

Související články:

Efrém Syrský: Duch a Oheň 
Jan van Ruysbroeck: Myšlenky o Eucharistii  
Cyprián: Chléb náš vezdejší dej nám dnes ...   
Antonín Čala: Svědectví tradice o eucharistické oběti
Emilián Soukup: Eucharistie prvních křesťanů 1 - Nejstarší svědectví 
Emilián Soukup: Eucharistie prvních křesťanů 5 - Duchovní přijímání Eucharistie 
Jan Evangelista Urban: Jediná Boha hodná oběť: Kristus na Kříži, Kristus v eucharistii   
Johannes Marienwerder - Dorota z Montau: Čím více kdo miluje Pána, tím více po něm prahne  
Klement Alexandrijský: Skutečný chléb z nebe je tělo Kristovo, tělo zmrtvýchvstalé  
Ambrož Milánský: Tato svátost, kterou přijímáš, se uskutečňuje Kristovými slovy 
Hilarius z Poitiers: Jako Syn žije z Otce, tak my žijeme ze Syna skrze jeho tělo  
 Karel Boromejský: Eucharistie přepodobňuje v Boha 
Cyril Jeruzalémský: O těle a krvi Kristově
Ambrož Milánský: Svatá Eucharistie  
Jan Tauler: My jíme našeho Boha 
Ambrož Milánský: O Tajemstvích 
Justin: To čiňte na mou památku 
Sv. Augustin o eucharistii

 

eucharistia-2-4.jpg
 

 

[RSS]

Přečteno 1414x

další články