Nacházíte se na: Theofil > Revue

Revue

Duch a Oheň

sv. Efrém Syrský, 6.6. 2023

Teologie sv. Efréma Syrského (+373) nemůže být jiná než "plamenná". Proto i Efrémův hymnus o eucharistii je hymnem o Hořícím keři, planoucím Ohněm Ducha, kterého přijímají a kterým planou ti, kdo přistupují k této svátosti, k tomuto mysteriu Božího života, skrytého v "chlebu a vínu", a sytí se jím k životu věčnému, k životu v Ohni.

Přečteno 242xcelý článek

Myšlenky o Eucharistii

bl. Jan van Ruysbroeck, 4.6. 2023

Blahoslavený vlámský mystik Jan van Ruysbroeck (+1381) ve svých dílech opěvuje tajemství Eucharistie, skutečného těla a skutečné krve Ježíše Krista, jímž nás Kristus "zcela noří do sebe a zároveň se nám zcela odevzdává".

Přečteno 213xcelý článek

Učiňme člověka k obrazu našemu, k obrazu Syna vtěleného - jednoho z Trojice

Tertulián, 1.6. 2023

Raněkřesťanský apologeta Tertulián (+220) je zastáncem toho mínění, že součástí stvoření člověka "k obrazu a podobě Boží" je i tělo člověka, které bylo stvořeno k obrazu Toho, jenž se v jistý dějinný okamžik "stal tělem" neboli člověkem, tj. jednoho z Trojice - Syna, který jakožto Bůh spolu s Otcem i Duchem stvořil člověka coby korunu stvoření.

Přečteno 234xcelý článek

Trojjediné sebezřeknutí Lásky

Hans Urs von Balthasar, 30.5. 2023

Trojice je Společenství tří božských osob, které je umožněno sebeustoupením každé z nich vůči dvěma ostatním neboli jejich dobrovolným "sebezmařením" (kenozí) z lásky k druhým. V prostoru tohoto "respektu" vůči druhému v Bohu je pak umožněna existence stvoření a jeho svobody, i svobody volit zlo nebo dokonce vzpouru vůči svému Dárci, jehož láska čeká na svobodnou volbu dobra, ne na přinucení k němu.

Přečteno 225xcelý článek

Ochutnala jsem a uviděla

sv. Kateřina Sienská, 30.5. 2023

Dominikánská stigmatizovaná mystička a Učitelka Církve sv. Kateřina Sienská (+1380) nalézá Trojici všude: ve stvoření, které je dílem celé Trojice, ve své duši, která je obrazem Božím a kterou oheň Trojice zbavuje sebelásky, i v lidství Ježíše Krista, kterému uděluje sílu svého Božství, jak to vše sv. Kateřina vyjádřila v jedné ze svých modliteb.

Přečteno 803xcelý článek

Kenotické bytí Ducha Svatého

John Meyendorff, 20.5. 2023

Duch Svatý je "neznámý Bůh": tvář Syna jsme viděli, neboť se stal člověkem, tvář Otce jsme rovněž viděli, protože "kdo vidí Syna, vidí Otce" (srov. J 14,9). Ale kdo viděl tvář Ducha Svatého? Ten až do dne zjevení plné Boží slávy působí ve skrytosti své osoby, ale v moci svého působení, a jeho tvář spatříme tváří v tváře, až "poznáme plně" (1Kor 13,12), tzn. až Bůh "odhrne oponu" dokořán a vylije Boží království na "každé tělo". Tehdy budeme nazírat tváře všech tří osob jediného Boha, včetně tváře Ducha Svatého. Nyní je však až do Druhého příchodu Pána Ježíše Duch Svatý "kenotický", jak píše významný pravoslavný teolog John Meyendorff (+1992).

Přečteno 225xcelý článek

SVATODUŠNÍ INSPIRACE nejen k slavnosti Seslání Ducha Svatého

19.5. 2023

Nejen k příležitosti slavnosti Seslání Ducha Svatého nabízíme výběr textů dosud publikovaných v Revue Theofil, jež se týkají Božské osoby Ducha Svatého a jejího působení. Vždyť život křesťana by měl být permanentně "letniční". Mezi autory těchto tematických textů lze najít taková jména jako Basil Veliký, Brigita Švédská, Tomáš Akvinský, Marie Magdaléna de'Pazzi, Jan Maria Vianney, Miriam z Abelínu, Marta Robinová a mnohá další.

Přečteno 6808xcelý článek

Zlý duch se Matky Boží skutečně bojí

Gabriele Amorth, 3.5. 2023

Nedávno zesnulý italský exorcista Gabriele Amorth (+2016) byl svědkem moci, kterou Ježíš Kristus daroval své Církvi, totiž "vyhánět všechny démony" (Lk 9,1), jak sám Ježíš činil za svého pozemského života. Silnou pomocnicí v tomto díle osvobozování člověka od nečistých duchů je také osoba Matky Boží Panny Marie, jak o tom svědčí sami exorcisté, včetně právě Gabriela Amortha. Pokud totiž Bůh svěřil Marii svého Syna, svěřil jí tím i moc "rozdrtit hadovi hlavu", jak to Bůh předpověděl již v knize Genesis (srov. Gen 3,15) a jak to opakovaně poznávají exorcisté při vymítání zlého ducha.

Přečteno 496xcelý článek

Syn jí nemůže odepřít nic

bl. Jan van Ruysbroeck, 1.5. 2023

Blahoslavený vlámský mystik Jan van Ruysbroeck (+1381) je příkladem toho, že člověk hluboké kontemplace je i člověkem hluboké úcty k Panně Marii, Matce Boží. Mariina kontemplace totiž znamenala vtělení Boží, které uvedlo Boha do hlubin člověka a člověka do hlubin Boha. A Maria tuto svoji zkušenost sdílí s těmi, kteří touží po tomtéž, aby Bůh dosáhl jejich nejvnitřnějších hlubin a oni aby dosáhli nejvnitřnějších hlubin Boha, podobně jako ona. Pak není nic divného, když člověk hluboké modlitby je i člověkem hlubokého přátelství s ní a úcty k ní, až synovské, neboť vtělením Boha se i učedník Pána stal synem Mariiným v Synu Božím a skrze něj.

Přečteno 234xcelý článek

MARIÁNSKÉ INSPIRACE

30.4. 2023

V následujícím výběru předkládáme nabídku textů, jež byly dosud publikovány v Revue Theofil k osobě Matky Boží Panny Marie, a to z různých úhlů: věroučného, spirituálního, patristického, liturgického atp. - k promýšlení, k rozjímání, k modlitbě... Panna Maria totiž bude pro své spojení s Pánem jednou z našich nekončících radostí v nebi.

Přečteno 2542xcelý článek

Rány Kristovy v životě a díle sv. Kateřiny Sienské

Lukáš Drexler, 29.4. 2023

Sv. Kateřina Sienská (+1380), dominikánská terciářka a Učitelka Církve, je světicí Kristových ran, její mystika a její spiritualita z nich vyrůstá a je do nich zakořeněna jako květina vyrůstající z kypré a výživné půdy. Proto je těmito ranami poznačeno jak její dílo, tak především celý její život, včetně jejího těla.

Přečteno 232xcelý článek

Poslední slovo má Slovo. To, které přemohlo svět

Paul Claudel, 24.4. 2023

Francouzský dramatik a básník Paul Claudel (+1955) není prvním, ani posledním, kdo zakusil nadpřirozený dotek Boha, poté co otevřel Bibli a začetl se do jejích řádků. Rázem totiž seznal, že se jedná stále o živé slovo živoucího Boha, který skrze otevření stránek Písma otevírá člověku svět věčného života, o čemž P. Claudel vydal svědectví ve své knize "Mám rád Bibli".

Přečteno 203xcelý článek

Sadistický Bůh Otec?

22.4. 2023

Křesťané jsou často obviňováni z víry v krutého Boha. A přitom je to přesně naopak...

Přečteno 268xcelý článek

Stav Krista po zmrtvýchvstání

sv. Jan Damašský, 17.4. 2023

Vzkříšení Krista zvýrazňuje tu skutečnost, že Bůh se stal tělem, a to navěky, aby nás "učinil Bohem", a to rovněž navěky: vše, co patří k lidské existenci, vzal Bůh na sebe a tím pádem i se sebou a skrze sebe "po pravici Boha Otce", jak píše "Akvinský křesťanského starověku" neboli sv. Jan Damašský (8. stol.). Bůh je navěky člověkem, po vzkříšení člověkem dokonalým a oslaveným "k obrazu a podobě Boha", protože skrze Boha, který se stal člověkem, aniž by přestal být Bohem.

Přečteno 231xcelý článek

Trojice a vzkříšení

15.4. 2023

Velikonoční události nám odhalují život samotné Trojice i život náš.

Přečteno 225xcelý článek

Kristus - země živých

Wacław Hryniewicz, 10.4. 2023

Ježíšova slova "Já jsem ta cesta, pravda a život" (J 14,6) nabývají jeho vzkříšením nového významu, neboť on nám otevřel cestu do nebe, když rozrazil brány podsvětí, aby tam, kde měla svoji moc smrt, svou smrtí smrt přemohl a svým vzkříšením nastolil vládu života. Tak se Kristus stal "zemí živých", jak píše uznávaný polský teolog Wacław Hryniewicz (+2020).

Přečteno 207xcelý článek

Vítězná slabost Boha Všemohoucího

Pavel Evdokimov, 9.4. 2023

"Bůh je slabý ne ve své formální všemohoucnosti, ale ve své Lásce," která se činí bezmocnou, aby přemohla moc smrti, píše ve svém textu známý pravoslavný teolog Pavel Evdokimov (+1970). Slabost Boží je totiž mocnější nejen než lidé, jak píše apoštol Pavel (srov. 1Kor 1,25), ale i než moc zla a smrti, jak "píše" Bůh svým vzkříšením.

Přečteno 234xcelý článek

Sestoupil do podsvětí, aby i odtud vysvobodil spravedlivé

sv. Cyril Jeruzalémský, 8.4. 2023

Na Bílou sobotu, po ukřižování Kristovo tělo spočívalo ve skalním hrobě, avšak jeho duše sestoupila až do podsvětí, kam Kristus "tehdy také přišel vyhlásit zvěst duchům ve vězení" (1Pt 3,19). To proto, aby při svém vzkříšení, které je bodem zlomu, sahajícím až do hlubin podsvětí, s sebou vyvedl do nebe i všechny spravedlivé, čekající tam rovněž na vykoupení Kristovo, a zlým aby potvrdil jejich úděl ve věčném zavržení neboli pekle. Jedním z těch, kdo tuto tradici apoštolské víry dosvědčují, je i starověký biskup sv. Cyril Jeruzalémský (+386), autor slavných "Katechezí", z nichž následující text pochází.

Přečteno 280xcelý článek

INSPIRACE pro Velikonoce

8.4. 2023

V následujícím výběru nabízíme aktualizovanou nabídku textů dosud publikovaných v Revue Theofil, jež se týkají témat celé velikonoční doby a mohou tak zájemce navést k hlubšímu rozjímání Kristova sestupu do podsvětí na Bílou sobotu, jeho vzkříšení, nanebevstoupení a s tím spojených témat.

Přečteno 5501xcelý článek

Kniha života

7.4. 2023

Bůh nám odhalil vše, a nic si neponechal pro sebe sama...

Přečteno 195xcelý článek

Další stránky: předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ... 62 |