Nacházíte se na: Theofil > Recenze, novinky > Svatí Karmelu

Svatí Karmelu

Lukáš Drexler, 26.8. 2011

KNIHA - Antonio Maria Sicari: Svatí Karmelu. Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2011, 336 s., ISBN 978-80-7195-446-0.

 

Karmelitánské nakladatelství vydalo počátkem léta další z přínosných a inspirativních titulů s názvem Svatí Karmelu, jejž napsal italský kněz a bosý karmelitán Antonio Maria Sicari (nar. 1943), autor řady hagiografií, biblista a člen italské redakce mezinárodní katolické teologické revue Communio.

Kniha v jistém smyslu navazuje na Karmelitánským nakladatelstvím již dříve vydané, ale pravděpodobně ne tak známé tituly: na výtečnou knihu bl. Tita Brandsmy Krása Karmelu (1992; nestálo by za to vydat ji znovu?) a neméně podnětnou sicari-svati-karmelu-upr-men.jpgpublikaci Wilfrida Mc Greala U Eliášova pramene (2001). Oba tyto tituly totiž kromě základního uvedení do dějin karmelitánského řádu a jeho spirituality předkládají také portréty nejvýznamnějších duchovních osobností řádu, a to nejen těch všeobecně známých, jako je sv. Jan od Kříže, sv. Terezie od Ježíše, sv. Terezie z Lisieux či sv. Edita Stein, ale i osobností známých výrazně méně, ač rovněž velmi zajímavých a inspirativních, jako je bl. Jan Soreth, Jan od sv. Samsona či ct. Vavřinec od Zmrtvýchvstání. Uvedené publikace však pro svou přílišnou stručnost přináší pouze první, nejzákladnější informace. Proto lze titul Svatí Karmelu chápat jako jakési rozšiřující pokračování oněch dvou předchozích titulů, kdy v této knize kromě portrétů obecně velmi známých osobností karmelitánské spirituality, k nimž kromě již výše zmíněných můžeme připočíst ještě např. bl. Alžbětu od Nejsvětější Trojice, najdeme mnoho portrétů dalších, ne tak všeobecně známých či publikačně propagovaných osobností, a to nejen přímo z karmelitánského řádu, ale i s ním pouze různým způsobem spřízněných: ct. Vavřince od Vzkříšení, sv. Terezie Markéty od Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, bl. mučednic z Compiègne, Augustina Marii od Nejsvětější Svátosti, rodičů sv. Terezie z Lisieux - bl. Louise Martina a Zélie Guérinové, sv. Rafaela od sv. Josefa, bl. Marie od Ukřižovaného Ježíše, bl. Tita Brandsmy, sv. Marie Maravillas od Ježíše, sv. Terezie od Ježíše z Los Andes a ct. Marie Carmen Gonzálesové. Dodatek k českému vydání z pera Gorazda Pavla Cetkovského, OCarm. a Milady Jiřiny Burgerové, OCD pak přidává portréty Jana od sv. Samsona, sv. Marie Magdalény de'Pazzi a služebnice Boží Marie Elekty od Ježíše, zakladatelky pražského Karmelu. Všechny portréty v knize pak uvádí portrét proroka Eliáše, který je jakýmsi patronem či, chápáno nepřímo a s jistou nadsázkou, „zakladatelem" karmelitánského řádu.

Záměrem knihy Svatí Karmelu je především zdůraznění duchovního poselství představených osobností, tzn. poskytnutí impulsů pro duchovní život čtenáře, což kniha bezpochyby splňuje velmi dobře. Jednotlivé portréty jsou psány živě a poutavě, nechybí ani zasazení do historického rámce s popisem historických okolností, což je jistě výrazným plusem. Jednotlivá pojednání jsou také prostoupena citacemi z děl daných osobností nebo z literatury týkající se tématu. Jen škoda, že ve většině případů nejsou takové citace doplněny bibliografickými údaji o svém přesném původu, což by studiachtivým čtenářům pomohlo v dohledávání literárních pramenů a v následném případném hlubším studiu.

U knihy mě ale zaráží jedna věc: kniha nese název Svatí Karmelu, proto zájemce o tuto knihu bude jistě právem očekávat, antoni-maria-sicari-vyr.jpgže kniha nabízí představení nejznámějších a nejvýznamnějších osobností karmelitánského řádu. Ale to je mýlka! Kniha se navzdory svému názvu zaměřuje - s jedinou výjimkou (nepočítáme-li proroka Eliáše), kterou je bl. Titus Brandsma - pouze na osobnosti bosého Karmelu! Situaci sice poněkud „zachraňuje" český dodatek svými portréty osobností staré observance, tedy portréty Jana od sv. Samsona a sv. Marie Magdalény de'Pazzi, ale i přesto v knize chybí další významní světci obutého Karmelu či osobnosti s ním spjaté jako např. autor karmelitánské řehole sv. Albert Jeruzalémský, příjemce škapulíře sv. Šimon Stock, reformátor řádu bl. Jan Soreth, sv. Onřej Corsini a mnozí další. Podobně bych ale v knize uvítal i představení dalších bosých svatých, jako např. ct. Anny od Ježíše (ač již v roce 1993 její životopis vydalo Karmelitánské nakl.) nebo např. mystiček sv. Marie od Vtělení či sv. Marie od Ježíše.

Obohacením knihy tohoto typu by také jistě byl obrazový doprovod, i když jsem si vědom, že by se tím pravděpodobně výrazně zvýšila konečná prodejní cena knihy.

Kniha je v závěru ještě doplněna základní českou bibliografií k danému tématu. Jen je škoda, že v tomto případě je tato bibliografie informačně nedůsledná, ale spíše marketingově podmíněná, kdy v ní jsou zahrnuty pouze tituly vydané Karmelitánským nakladatelstvím, jež jsou aktuálně dostupné na knižních pultech. V bibliografii tak chybí jak starší či rozebrané tituly Karmelitánského nakl., tak jakékoliv tituly z jiných nakladatelství (a že jich není málo!), nemluvě např. o jedinečných předválečných překladech biografií či děl karmelitánských světců.

Avšak i navzdory výše uvedeným nedostatkům, jež nejsou ani zdaleka s to převážit přínos knihy, je titul Svatí Karmelu jednoznačně velice přínosnou, obohacující a doporučeníhodnou knihou a je dobře, že nám ji Karmelitánské nakladatelství přineslo v českém překladu. Životy karmelitánských osobností totiž nepřinášejí inspiraci pouze členům karmelitánského řádu či blízkým příznivcům této řádové spirituality, ale všem, kdo hledají hloubku vztahu s Bohem. Vždyť karmelitánská spiritualita je jednou z nejvýraznějších a nejvlivnějších spiritualit katolické Církve a její vliv přesahuje i hranice samotného křesťanství (díla sv. Jana od Kříže či Terezie z Avily s oblibou čtou i např. buddhisté ad.); a to, že dvě ze tří Učitelek Církve jsou právě karmelitky (obě svaté Terezie - z Avily a z Lisieux, třetí Učitelkou Církve pak je členka třetího řádu sv. Dominika sv. Kateřina Sienská), také o něčem vypovídá. Je proto dobře že z této spirituality můžeme čerpat i díky knize Svatí Karmelu.

 

Související články:

Lukáš Drexler: Alžběta od Trojice (recenze)
Lukáš Drexler: 365 dní s mystiky Karmelu (recenze)
Lukáš Drexler: Velká Terezie a Malá Arabka (recenze)
Terezie z Avily - učitelka modlitby 1
Terezie z Avily - učitelka modlitby 2
Terezie z Avily - učitelka modlitby 3
Terezie z Avily - učitelka modlitby 4
Terezie z Avily - učitelka modlitby 5
Terezie z Avily - učitelka modlitby 6
Terezie z Avily - učitelka modlitby 7
Terezie z Avily - učitelka modlitby 8
Terezie z Avily - učitelka modlitby 9
Terezie z Avily - učitelka modlitby 10
Terezie z Avily - učitelka modlitby 11
Terezie z Avily - učitelka modlitby 12
 
Terezie z Avily - učitelka modlitby 13 
Terezie z Avily - učitelka modlitby 14 
Terezie z Avily - učitelka modlitby 15 
Terezie z Avily - učitelka modlitby 16
Terezie od Ježíše: Výkřiky za bloudící 
Marie Magdaléna de‘Pazzi - životopis
Marie Magdaleny de‘Pazzi: Překážky Duchu svatému v nás
Jan od Kříže: Duchovní píseň
Jan od Kříže: Jak dobře znám já zdroj 
Marie Konečná: Jan od Kříže - životopis
Jaroslav Ovečka: Duchovní píseň sv. Jana od Kříže 1 
Jaroslav Ovečka: Duchovní píseň sv. Jana od Kříže 2 
Jaroslav Ovečka: Duchovní píseň sv. Jana od Kříže 3
Jaroslav Ovečka: Duchovní píseň sv. Jana od Kříže 4
Terezie z Lisieux: Dopisy duchovnímu bratru-misionáři 1
Terezie z Lisieux: Dopisy duchovnímu bratru-misionáři 2
Terezie z Lisieux: Dopisy duchovnímu bratru-misionáři 3
Terezie z Lisieux: Sebeodevzdání v zápalnou oběť milosrdné Lásce Boží
Marie od Ukřižovaného Ježíše: Hymny, jež zpívala ve vytrženích (1/3)
Marie od Ukřižovaného Ježíše: Hymny, jež zpívala ve vytrženích (2/3) 
Marie od Ukřižovaného Ježíše: Hymny, jež zpívala ve vytrženích (3/3)
Marie od Ukřižovaného Ježíše: Moc Panny Marie
Marie od Ukřižovaného Ježíše: Pravá zbožnost k Duchu svatému 
Alžběta od Trojice: Můj Bože, Trojice  
Alžběta Dřímalová, Lukáš Drexler: Dopisy Markétě 1
Terezie z Lisieux: Sestřence Marii Guérinové  
Jan od Kříže: Poučení, která uchovala M. Magdaléna od Ducha Svatého 

 

[RSS]

Přečteno 1939x

další články