Nacházíte se na: Theofil > Ježíš Kristus > Zdroj života je v Tobě

Zdroj života je v Tobě

sv. Bonaventura, 10.6. 2015

"To je ten pramen, vytékající zprostřed ráje, který se vlévá do zbožných duší, a tak oplodňuje a zavlažuje celou zemi!" zvolává svatý Učitel Církve Bonaventura (+1274), zasažen Kristovým zasaženým a kopím otevřeným bokem.

 

hildegrada-z-bingen-scivias-ukrizovani-men-upr-2.jpgUvaž i ty, vykoupený člověče, kdo, jak veliký a jaký je ten, který pro tebe visí na kříži, jehož smrt dává život mrtvým, nad jehož smrtí pláče nebe i země a pukají i tvrdé skály[1].

Z boku Krista, spícího na kříži, měla být utvořena Církev a mělo se naplnit Písmo, které praví: „Budou patřit na toho, jehož probodli."[2] Proto Bůh ve své prozřetelnosti dovolil, aby jeden z vojáků probodl onen svatý bok a otevřel jej.[3] Z něho vytekla krev a voda,[4] vylila se jako výkupné za naši spásu. Vyprýštila z pramene, totiž z hloubi srdce, aby udělila svátostem Církve moc dávat život milosti. Těm pak, kdo už mají život v Kristu, aby byla nápojem z živého pramene, „vyvěrajícího k věcnému životu"[5].

Vstaň tedy, Kristova přítelkyně, postav si jako holubice „hnízdo ve skalní strži."[6] Tam neustále bdi jako „vrabec, který nalezl domov"[7]; tam jako hrdlička ukryj mláďata[8] čisté lásky, tam přitiskni ústa a „čerpej vodu ze studnic Spasitelových."[9] To je ten „pramen, vytékající zprostřed ráje,"[10] který se „dělí na čtyři ramena"[11] a vlévá se do zbožných duší, a tak oplodňuje a zavlažuje celou zemi [11b].

K tomuto prameni života a světla spěchej s živou touhou, ať jsi kdokoliv, duše oddaná Bohu, a z celého srdce k němu volej:

Nevýslovná kráso vznešeného Boha a nejčistší jase věčného světla! Tys život, který oživuje každý život! Tys světlo, osvěcující každé světlo! Ty uchováváš ve věčném lesku mnohotvárná světla zářící před trůnem Tvého Božství od rozbřesku prvního dne!

Věčný a nepřístupný, slavný a sladký toku pramene, ukrytého před zraky všech smrtelníků! Tvá hlubina je bezedná, Tvá výše nekonečná, Tvou šíři nikdo neobsáhne, Tvou čistotu nic nezkalí!

Z Tebe vychází řeka, která „osvěžuje Boží město,"[12] abychom Ti „s hlasitým jásotem zpívali chvalozpěvy"[13] a z vlastní zkušenosti vydali svědectví, že „zdroj života je v tobě a světlo uvidíme jen světlem tvým."[14]

 

[Opusculum 3, Lignum vitae, 29-30.47, in Opera omnia 8,79. Český překlad převzat ze samizdatového vydání Denní modlitby Církve a upraven a doplněn redakcí Revue Theofil.]

 

Od téhož autora:

  Buď člověkem modlitby!
Sestrám o dokonalé lásce Boží
  Svatost jako cesta k moudrosti 
Modlitba před Nejsvětější svátostí
Te, Matrem Dei, laudamus (Tebe, Matko Boží, chválíme)  
O Božském Srdci Páně  
Modlitba apoštolova  
Pod křížem

 

Související články:

 Lukáš Drexler: Rány Kristovy   
Richard Špaček: O bohopoctě vtěleného Krista   
Lukáš Drexler: Ježíšovy rány zjevují jeho osobu  
Markéta Marie Alacoque: První zjevení Nejsvětějšího Srdce  
David z Augsburgu: Srdce Kristovo pramenem živoucí krve  
Marie Celesta Crostarosa: Hledej potěšení v Kristových ranách  
Lukáš Drexler: Úcta k Srdci Ježíšovu 2/2 - Teologické základy úcty 
R. Garrigou-Lagrange: Eucharistické Srdce Ježíšovo a jeho dokonalé darování
L. Drexler: Tajemství Kristova probodeného boku a Srdce ve středověké benediktinské tradici  
Hildegarda z Bingenu: O tom, že pět ran Kristových zahlazuje lidské hříchy  
Mechtilda Magdeburská: Jak za dnů bolestí zjevuje Kristus své rány  
Étienne Gilson: Učení sv. Bonaventury o devateru andělských kůrů    
Hilda C. Graef: Svatá Gertruda Veliká, mystik Božského Srdce
Markéta Marie Alacoque: Z dopisů sv. Markéty M. Alacoque
Bohumil Spáčil: Pravoslavný teolog o Božském Srdci Páně 
Absconditus: Bůh nemůže mlčet, neboť je odvěké Slovo  
Lukáš Drexler: Úcta k Srdci Ježíšovu 1/2 - Dějiny úcty 
Lukáš Drexler: Jsou křesťanští mystici breathariáni? 
Antonín Paduánský: Ukázal jim ruce, bok a nohy  
Kolumbán: "Žízní-li kdo, ať přijde ke mně a pije"  
Marie Celesta Crostarosa: Slovo je Srdcem Otce  
Bernard z Clairvaux: O Božském Srdci Páně
Kateřina Sienská: Tajemství mého Srdce  
Veronika Giuliani: O ranách Pána Ježíše 
Jan Zlatoústý: Moc Kristovy krve 
 Zrozeni Bohem v bolesti Kříže 
  Dobrotivý Pelikáne
Kdo jsi, Bože?

 

nejsvetejsi-srdce-jezisovo-001-4.jpg

 

Poznámky:


[1] Srov. Mt 27,51. Pozn. RTh.

[2] J 19,37; Zach 12,10; srov. i Zj 1,7. Pozn. RTh.

[3] Srov. J 19,33-34. Pozn. RTh.

[4] J 19,34. Pozn. RTh.

[5] J 4,14. Pozn. RTh.

[6] Srov. Pís 2,14. Pozn. RTh.

[7] Ž 84,4. Pozn. RTh.

[8] Srov. Ž 84,4. Pozn. RTh.

[9] Iz 12,3. Pozn. RTh.

[10] Gen 2,10; dle Vulgaty. Pozn. RTh.

[11] Gen 2,10; dle Vulgaty. Pozn. RTh.

[11b] Srov. Iz 55,1. Pozn. RTh.

[12] Ž 46,5. Pozn. RTh.

[13] Ž 42,5. Pozn. RTh.

[14] Ž 36,10. Pozn. RTh.

 

[RSS]

Přečteno 2618x

další články