Nacházíte se na: Theofil > Duchovní život > Kříž - jediné pravé schodiště do ráje

Kříž - jediné pravé schodiště do ráje

sv. Růžena z Limy, 23.8. 2013

Peruánská mystička, první kanonizovaná osoba na jihoamerickém kontinentu, dominikánská terciářka sv. Růžena z Limy (+1617) nás zve na cestu utrpení a strádání, neboť "bez těžkého trápení se nemůže dojít na vrchol milosti".

 

ruzena-z-limy-002-vyr-men.jpgPán a Spasitel pozdvihl hlas a s nesrovnatelnou velebností řekl: „Ať všichni vědí, že po soužení následuje milost, ať poznají, že bez těžkého trápení se nemůže dojít na vrchol milosti. Ať pochopí, že míra charismat roste úměrně se vzrůstem námah. Ať se lidé střeží, aby nebloudili a nenechali se klamat. Toto je jediné pravé schodiště do ráje a bez kříže se nenajde cesta, kterou lze vystoupit do nebe."

Když jsem uslyšela tato slova, dolehlo to na mne tak prudce, jako by mě to chtělo vyvrhnout na ulici, abych hlasitě volala na všechny osoby jakéhokoli věku, pohlaví a stavu: „Slyšte, lidé, slyšte, národy! Z pověření Kristova, jeho vlastními slovy pronesenými jeho ústy, vás napomínám: Nemůžete získat milost jinak, než když trpíme svízele. Je třeba, abychom hromadili námahy na námahy, máme-li dosáhnout důvěrné účasti na božské přirozenosti, slávy Božích dětí a dokonalého štěstí duše."

Tentýž popud mě mocně poháněl k tomu, abych hlásala krásu Boží milosti. To mě velmi tísnilo, nutilo mě to, že jsem se potila a vzdychala. Zdálo se mi, že se má duše už nemůže udržet ve vězení  těla, ale že zlomí pouta a svobodna a sama a s větší pohyblivostí půjde celým světem a bude říkat: „Kéž smrtelníci poznají, jak veliká věc je Boží milost, jak krásná, jak vznešená, jak drahocenná! Kolik bohatství v sobě skrývá, kolik pokladů, kolik radostí a slastí! Beze vší pochyby by vynaložili všechnu píli a péči, aby si získali muka a útrapy! Všichni po celém světě by vyhledávali před majetkem obtíže, nemoci a trýzně, aby dosáhli neocenitelného pokladu milosti. To je výtěžek a největší zisk trpělivosti. Nikdo by si nenaříkal na kříž ani námahy, když na něj náhodou přijdou, kdyby znal váhy, na kterých se váží, než jsou přiděleny lidem."

 

[Ad medicum Castillo; edit. L. Getino, La Patrons de America, Madrid 1928, s. 54-55. Český překlad převzat ze samizdatového vydání Denní modlitby Církve.]

 

Související články: 

Jindřich Suso: Před ukřižováním
Bernard z Clairvaux: Pod křížem
Vladimír Losskij: Velikost Kristova kříže 
Elisabeth Leseur: Per Crucem ad Lucem 
Jan Damašský: Kristův Kříž převyšuje vše  
Juliana z Norwiche: Osmé zjevení Boží lásky
Tomáš Akvinský: Proč Kristus zemřel na kříži
Bratr Roger, Matka Tereza: Pán Ježíš umírá na kříži 
Markéta Marie Alacoque: Chtěla jsem jen a jen kříž 
Maxim Vyznavač: Bůh na sebe vzal naši přirozenost
Efrém Syrský: Kristův kříž, záchrana lidského pokolení 
Terezie od Ježíše: Chci pro tebe, co jsem chtěl pro sebe 
Ludvík Maria Grignion z Montfortu: Okružní list přátelům Kříže 1  
Hans Urs von Balthasar: Ježíšova smrt je interpretem jeho života  
Přechod od Starého Zákona k Novému je přechodem od těla k Duchu 
Lev Veliký: Kristův Kříž - zdroj veškerého požehnání a příčina všech milostí  
Bruno Forte: Ukřižovaný Bůh je zjevením krásy, která zachraňuje  
Cyril Alexandrijský: Skrze kříž se Kristus stal Králem nad světem  
Lactantius: Dřevo pomazané krví beránka je symbolem Kříže  
František Saleský: Hora Kalvárie je pravou univerzitou lásky 
Wincenty Myszor: Symbolika kříže podle sv. Ireneje z Lyonu 
Tomáš Kempenský: O rozjímání nad Kristovým utrpením   
Wacław Hryniewicz: V kříži je příslib nové budoucnosti 
Jan Damašský: Drahocenné a úcty hodné dřevo Kříže  
Tomáš Špidlík: Tajemství kříže z hlediska teologie  
Ambrož Milánský: Kříž Kristův nám navrací ráj  
Jan Zlatoústý: Kříž je světlem celého světa  
Silvestr Maria Braito: Kristus Král  
Zrozeni Bohem v bolesti Kříže 

 

[RSS]

Přečteno 2045x

další články