Nacházíte se na: Theofil > Svátosti > Manželství - živý obraz Nejsvětější Trojice

Manželství - živý obraz Nejsvětější Trojice

Polská biskupská konference, 9.6. 2019

Všechno, co stvořil Bůh, nese jeho stopu, ze všeho nejvíc pak člověk, který je korunou tvorstva a obrazem samotného Boha: Boha, který je společenstvím Tří Osob. Proto i člověk odráží tuto skutečnost a je stvořen jako společenství osob, které vyjadřuje bytostné společenství rodiny: muž, žena a jejich společné dítě coby plod jejich vzájemné manželské lásky. Tuto skutečnost zvýrazňuje i pasáž v dokumentu o manželství Polské biskupské konference z roku 2009.

 

svata-rodina-001-men.jpgV popisu stvoření čteme: „I řekl Bůh: ‚Učiňme člověka k našemu obrazu, k naší podobě.‘ ... Stvořil tedy Bůh člověka ke svému obrazu. Jako muže a ženu jej stvořil." (Gen 1,26-27) Kontemplace dějin spásy nám ukazuje Boha-Ženicha, který si vyvolil lid, uzavřel s ním neodvolatelnou Smlouvu, jeho záležitosti považuje za své vlastní a ačkoliv je zrazován - zůstává věrný. Aby bylo možné být Jeho obrazem, je třeba žít v manželství láskou věrnou, nerozlučitelnou a výlučnou.

V běhu dějin Zjevení náš Bůh v Trojici jediný odhaluje, že je Společenstvím milujících se Osob. Společenstvím, o kterém - ačkoli je nevystižitelným mystériem - můžeme říci, že tvoří ustavičnou vzájemnost, kde každá z Božích Osob obdarovává sebou, jakož i každá přijímá jako dar ostatní Osoby. Láska sjednocující Nejsvětější Trojici je tak opravdová, hluboká a radikální, že působí dokonalou jednotu, v níž každá z Božích Osob zůstává sebou, avšak je jeden Bůh. Proto povolání být v manželském životě živým obrazem Nejsvětější Trojice vybízí ke vzájemnosti a k dokonalému společenství při současném respektování své odlišnosti. Toto povolání můžeme uskutečnit, když milujeme každého dne víc a víc a když usilujeme celým životem o co nejtěsnější sjednocení na úrovni mysli, citů, těla i každodenního života.

Ježíš Kristus, když uvádí výše citovaná slova z knihy Genesis, dodává: „Proto (tzn. kvůli tomu, za tímto účelem) opustí člověk svého otce i matku a spojuje se se svou ženou tak těsně, že již nejsou dva, ale jsou jedno tělo." (Mt 19,5; Mk 10,7; Ef 5,31) Rozhodnutí o „církevním sňatku" tudíž není a ani nemůže být pouze volbou místa obřadů, nýbrž musí být volbou stylu života. Je to totiž odpověď na povolání, které Bůh uložil muži a ženě. Je to rozhodnutí, aby celý svůj manželský život učinili viditelným znamením té neviditelné „Skutečnosti", jakou je Bůh v Trojici jediný.

 

[Konferencja Episkopatu Polski: Służyć prawdzie o małżeństwie i rodzinie, 19. 6. 2009, 31-33. Do češtiny přeložil Lukáš Drexler.]

 

Související články:

Trans Trojice anathematem polyamorie  
Jan Pavel II.: Člověk, obraz milujícího Boha  
Jan Pavel II.: Rodina nachází svůj vzor v Trojici 
Hildegarda z Bingenu: Muž a žena jedním tělem ve spojení lásky   
Lukáš Drexler: Lidská sexualita "eucharistická" a jako obraz Trojice   
Hans Urs von Balthasar: Žena je domovem muže, z něhož "vzata jest"  
Jan Pavel II.: Muž i žena stvořeni k obrazu a podobě Boha, Boha Trojjediného  
Kolumbán: Velkou důstojností je pro člověka podobnost s Bohem, pokud ji zachová  
Athenagoras I.: Svátost manželství je svátostí naplnění lidství a znovu nalezeným rájem  
Lukáš Drexler: Bylo manželství Josefa a Marie skutečným manželstvím, nebo bylo "jen jako"?   
Tertulián: Učiňme člověka k obrazu našemu, k obrazu Syna vtěleného - jednoho z Trojice  
Jan van Ruysbroeck: Jednota v Trojici, Trojice v Jednotě - jeden všemohoucí Bůh  
Marie od Vtělení (Guyart): Uchvácena a pohlcena viděním Nejsvětější Trojice  
Jan Pavel II.: Ježíš Kristus, Snoubenec církve, a svátost manželství  
Jan Pavel II.: Proč jsou kněžími jen muži, a nikoliv i ženy?  
Pavel Evdokimov: Žena je pro muže a muž skrze ženu  
Mechtilda Magdeburská: Nebeský šenk Svaté Trojice  
Wacław Hryniewicz: Být odpovědí na pozvání Boha  
Petr Lombardský: Jaké věci je manželství svátostí  
Jarosław Szymon Szymczak: Manželství a Církev 
Lukáš Drexler: Mění se přirozenost člověka?
Dominik Pecka: Jako muže a ženu je stvořil 
Marian Zawada: Rodinnost Boha  

 

[RSS]

Přečteno 1930x

další články