Nacházíte se na: Theofil > Duchovní život > Historia Lausiaca 51 - O Olympiadě; O Kandidě a Gelasii

Historia Lausiaca 51 - O Olympiadě; O Kandidě a Gelasii

Palladios, 18.11. 2009

Další příklady svatých žen z Palladiova (cca 363-430?) díla "Historia Lausiaca".

   

O Olympiadě

LVI, 1. Velmi vznešená a neúnavná Olympias[1] následovala Melanii a zachovávala její příkazy. Byla dcerou Seleuka, jednoho z bývalých aristokratů, a vnučkou Ablabia[2], bývalého prefekta. Na pár dní se provdala za Nebridia,[3] jednoho z bývalých prefektů města - ve skutečnosti ale jeho ženou nebyla. Říkali, že umřela jako panna - manželka Slova Pravdy.

2. Prodala všechen svůj majetek a dala jej potřebným.[4] Účastnila se nemalých zápasů za pravdu. Poučila mnohé ženy. Prokazovala úctu presbyterům, ctila episkopy a byla uznána za hodnou být vyznavačkou pravdy. Ti, kdo žijí v Kónstantinopoli, ji řadí mezi vyznavačky. Umřela a odešla k Pánu ve svých zápasech pro Boha.

 

O Kandidě a Gelasii

LVII, 1. Blažená Kandida, dcera generála Traiana[5], následovala Olympiadiny kroky - tak jako by ji odrážela v zrcadle. Žila důstojně a dosáhla vysokého stupně svatosti majíc v úctě jak chrámy, tak episkopy. Vlastní dceři dala poučení, aby si zvolila panenství. Dala ji Kristu jako dar svého vlastního lůna. Později rozdala své jmění a následoval ji ve skromnosti[6] a čistotě.

2. Dozvěděl jsem se o ní, že trávila noci v mlýně a lopotila se svýma vlastníma rukama, aby přivedla své tělo k podrobení. Říkávala: „Půst na to nestačí. Podporuji jeho spojence - totiž lopotné bdění, abych tak zničila smyslnost Ezaua."[7] Zdržela se zcela všeho teplokrevného či živého[8], o svátečních dnech přijímala pouze ryby a zeleninu s olejem, jindy se spokojila s trochou kyselého vína a suchým chlebem.

3. K následování jejího zbožného způsobu života přišla i nejproslulejší Gelasia, dcera tribuna, a zapřáhla se do jha panenství. Její ctnost prý byla taková, že slunce nikdy nezapadlo nad jejím hněvem[9] - dokonce ani vůči služce, pomocnici nebo komukoliv.

Pokračování.

(Z řeckého originálu přeložil a poznámkami doplnil Martin Jániš.)

 

Palladios (Palladius) (cca 363-430?)
Historia Lausiaca 1 - Mnišství a jeho ranné formy
Historia Lausiaca 2 - Předmluva, Opis dopisu Palladia Lausovi
Historia Lausiaca 3 - Palladiovo vyprávění Lausovi 
Historia Lausiaca 4 - O Isidorovi
Historia Lausiaca 5 - O Dorotheovi
Historia Lausiaca 6 - O Potamiene
Historia Lausiaca 7 - O Didymovi
Historia Lausiaca 8 - O Alexandře
Historia Lausiaca 9 - O bohaté panně
Historia Lausiaca 10 - O těch v pohoří Nitria
Historia Lausiaca 11 - O Amúnovi z Nitrie
Historia Lausiaca 12 - O Orovi, O Pambovi
Historia Lausiaca 13 - O Ammoniovi
Historia Lausiaca 14 - O Benjamínovi 
Historia Lausiaca 15 - O Apolloniovi
Historia Lausiaca 16 - O Paisiovi a Izaiášovi 
Historia Lausiaca 17 - O Makariovi mladším
Historia Lausiaca 18 - O Natanaelovi
Historia Lausiaca 19 - O Makariovi Egyptském

Historia Lausiaca 20 - O Makariovi Alexandrijském
Historia Lausiaca 21 - O Mojžíši Etiopském 
Historia Lausiaca 22 - O Pavlovi 
Historia Lausiaca 23 - O Eulogiovi a mrzákovi

Historia Lausiaca 24 - O prostém Pavlovi
Historia Lausiaca 25 - O Pachonovi 
Historia Lausiaca 26 - O Štěpánovi z Libye 
Historia Lausiaca 27 - O Valentovi
Historia Lausiaca 28 - O Heronovi 
Historia Lausiaca 29 - O Ptolemaiovi, O padlé panně 
Historia Lausiaca 30 - O Eliášovi, O Dorotheovi
Historia Lausiaca 31 - O Piamun
Historia Lausiaca 32 - O Pachomiovi a těch v Tabennesis
Historia Lausiaca 33 - Ženský klášter 
Historia Lausiaca 34 - O panně předstírající šílenství
Historia Lausiaca 35 - O Janovi z Lykopole
Historia Lausiaca 36 - O Poseidóniovi 
Historia Lausiaca 37 - O Sarapiónovi
Historia Lausiaca 38 - O Euagriovi 
Historia Lausiaca 39 - O Piórovi
Historia Lausiaca 40 - O Efraimovi
Historia Lausiaca 41 - O svatých ženách 
Historia Lausiaca 42 - O Julianovi, O Adoliovi 
Historia Lausiaca 43 - O Innocentovi 
Historia Lausiaca 44 - O Filorómovi 
Historia Lausiaca 45 - O Melanii starší
Historia Lausiaca 46 - O Chroniovi a Pafnútiovi 
Historia Lausiaca 47 - O Elpidiovi, O Sisinniovi 
Historia Lausiaca 48 - O Gaddanovi, O Eliášovi, O Sabovi, O Abramiovi
Historia Lausiaca 49 - O Melanii Starší 
Historia Lausiaca 50 - O Silbanii 

 

Související články:

Jan Zlatoústý (Chrysostom) (344/354-407) 
Petr Damiani: Chvála poustevnického života
Makarios Egyptský: O pravém životě dítek Božích 

 

Poznámky:


[1] Olympias se narodila kolem r. 368. V r. 384 se provdala za Nebridia, synovce císaře Theodosia. Ovdověla a podruhé se provdat odmítla, přestože si ji Theodosios chtěl vzít. Podporovala sv. Jana Zlatoústého a po jeho vyhnání byla spolu s jinými pronásledována. Umřela kolem r. 407. Srov. MEYER, R. T., Ancient Christian Writers 34, New York 1964, s. 212, pozn. 493 a KALINKOWSKI, S., STAROWIESKI, M., Palladiusz - Opowiadania dla Lausosa, Kraków 1996, s. 211, pozn. 426.

[2] Ablabios byl praetoriánským prefektem (což byla velmi vysoká úřednická hodnost) a byl umučen r. 337. Srov. MEYER, R. T., Ancient Christian Writers 34, New York 1964, s. 212, pozn. 496.

[3] Srov. výše pozn. 1.

[4] „Nektarios, patriarcha v Kónstantinopoli, ji učinil diakonkou, přestože byla vdovou velmi mladou. Později totiž Chalkedonský koncil stanovil minimální věk čtyřicet let."  MEYER, R. T., Ancient Christian Writers 34, New York 1964, s. 212, pozn. 498.

[5] Snad je to onen Traianus (byl generálem za císaře Valenta a v r. 370 velitelem vojsk v Egyptě), kterému adresoval Basileios svůj dopis. MEYER, R. T., Ancient Christian Writers 34, New York 1964, s. 212, pozn. 500 a KALINKOWSKI, S., STAROWIESKI, M., Palladiusz - Opowiadania dla Lausosa, Kraków 1996, s. 212, pozn. 431.

[6] V řečtině σωφροσυνη [sófrosyné].

[7] Srov. Žd 12,16 a Gn 25,25-34.

[8] Rozuměj: „masa živočichů".

[9] Srov. Ef 4,26.

 

[RSS]

Přečteno 1506x

další články