Nacházíte se na: Theofil > Duchovní život > Panna Maria, prostřednice

Panna Maria, prostřednice

sv. Jan Maria Vianney, 9.8. 2010

Část kázání na svátek Nanebevzetí Panny Marie od svatého faráře arského Jana Maria Vianneyho (1786-1859), člověka hluboké a ryzí zkušenosti s Bohem.

 
mediatrix-upr-men-vz-2.jpg
 

Když vidíme Pannu Marii sklánět se ve své pokoře před každým stvořením, zároveň vidíme, jak ji tato pokora pozdvihuje nade vše kromě Boha. Ne, nebyli to vládcové země, kteří ji vyzdvihli na nejvyšší stupeň důstojnosti, o které dnes s radostí rozjímáme. Tři božské osoby Nejsvětější Trojice ji posadily na trůn slávy, vyhlásily ji za Královnu nebe i země a učinily ji strážkyní všech nebeských pokladů. Ne, nikdy zcela nepochopíme velikost Panny Marie a moc, kterou jí Ježíš Kristus, její božský Syn dal. Nikdy zcela nepoznáme její velkou touhu učinit nás šťastnými. Ona nás miluje jako svoje děti, raduje se z toho, jakou moc jí dal Bůh, aby nám mohla být užitečná. Ano, Marie je naše prostřednice, ona předkládá svému Synu všechny naše modlitby, slzy, vzdechy. Ona nám získává milosti potřebné pro naši spásu. Duch svatý nám říká, že Panna Maria je uprostřed veškerého stvoření zázrakem vznešenosti, zázrakem svatosti a zázrakem lásky.

 

(Z knihy Gérard Rossé: Ján Mária Vianney, farár z Arsu, Lúč, Bratislava 2001 s přihlédnutím k francouzskému originálu přeložil Lukáš Drexler.)

 

Od téhož autora:

Vlažná duše
Svaté přijímání
Myšlenky o Panně Marii
Vedeni Duchem svatým
Nechejte se vést Duchem svatým
Půst, modlitbu a almužnu za každých okolností
Krásný úkol a povinnost člověka: modlit se a milovat 
Jak krásná je duše! 

 

Související články:

Kolda z Koldic: Povýšena nad anděly
Emilián Soukup: Maria - Matka božské milosti 
Vyvýšena i se svým tělem do nebeských paláců 
Reginald Dacík: Svatý Bernard, Pěvec Matky Boží
Reginald Garrigou-Lagrange: Ve škole Panny Marie
Gabriel od sv. Marie Magdaleny: Maria Prostřednice
Wincenty Granat: Tělesné nanebevzetí Panny Marie
Mikuláš Ďurkáň: Hlas otců církve o Panně Marii prostřednici
Epifanius ze Salaminy: Chvalozpěv o Panně Marii, Bohorodičce
Roberto Zavalloni: Učení sv. Antonína Paduánského o Marii 4/6
Roberto Zavalloni: Učení sv. Antonína Paduánského o Marii 3/6 
Luigi Melotti: Maria Nanebevzatá, obraz konečného naplnění Církve 
Bonaventura: Te, Matrem Dei, laudamus (Tebe, Matko Boží, chválíme)
Jan Evangelista Urban: Největší dar od nejsvětější Panny - Tělo Kristovo
 Wincenty Granat: Bohorodička Panna Maria v Kristových tajemstvích spásy 
Gabriel od P. Marie Bolestné: Věřím v Tebe, Maria, Matko mého Boha a Matko má!
Ludvík Maria Grignion z Montfortu: Pojednání o pravé zbožnosti k Nejsvětější Panně 
Frederick W. Faber: Těm, kdo se bojí, že láska k Panně Marii uškodí zájmům Pána Ježíše 
Lukáš Drexler: "Skrze ni, s ní a v ní" neboli o duchovním mateřství Panny Marie  
Lukáš Drexler: Sv. Ludvík Maria Grignion z Montfortu - mariánský mystik
Lukáš Drexler: Zvěstování Panně Marii - počátek "nového stvoření"  
Józef Kudasiewicz: Marie Nanebevzatá nám ukazuje cestu i cíl 
Beda Ctihodný: Blahoslavené lůno, které tebe nosilo...  
Jan van Ruysbroeck: Syn jí nemůže odepřít nic    
Wincenty Granat: Svatost Boží Rodičky Marie 
Jan van Ruysbroeck: Myšlenky o Panně Marii 
Irena Saszko: Panna Maria Deskami Zákona 
John Saward: Maria, Matka Nebeské Many
René Laurentin: Maria, naše Matka 
Lukáš Drexler: Odevzdat se Marii  
Vidět Marii znamená vidět Ježíše  
Lukáš Drexler: Maria souznělá 

 

[RSS]

Přečteno 1924x

další články