Nacházíte se na: Theofil > Svátosti > Svátost eucharistie ustanovila Nejsvětější Trojice

Svátost eucharistie ustanovila Nejsvětější Trojice

sv. Anděla z Foligna, 13.6. 2022

Eucharistie je darem Boží Trojice duši, aby duši přivedla k Boží Trojici a sjednotila ji s Ní, píše svatá italská mystička Anděla z Foligna (+1309) ve svém traktátu o eucharistii.

 

slunce-vyr-2-ram-men.jpg
 

 

Tato svátost, to je něco nanejvýš vysoké a duchovní a povznášející k nebeským věcem. Ustanovila ji totiž Nejsvětější Trojice, aby přivinula k sobě to, co miluje, to jest, aby duši přitáhla od ní k sobě, k Bohu, odtrhla ji ode všech stvoření a spojila ji s nestvořeným Bohem a tak aby jí dala život duchovní a božský a aby jí dala odumřít hříchu. Ustanovila ji Nejsvětější Trojice a nekonečná Dobrota, aby nás se sebou spojila a do sebe vtělila a sebe zase do nás. Chce, abychom jej přijímali, abychom byli jím přijati. A chce, abychom jej nosili, a on bude nosit nás, bude nás činit vytrvalými a silnými. Může vůbec existovat tak bídná duše, která by se ani po důkladném uvážení nenechala přitahovat tak velkým Pánem a tak velkou láskou, které přišla až z nebe, aby nás od pozemských věcí přitáhla k sobě?

 

[Anděla z Foligna: Memoriále, XXI. O Nejsvětější Svátosti oltářní (úryvek). Ze slovenského vydání: Angela z Foligna: O Svetle neprístupnom a o láske bez medzí, Košice 1945, s. 123, přeložil Lukáš Drexler.]

 

Od téže autorky:

O cestách smíření  
 Kráčím od Tvého lidství ke Tvému Božství a od Tvého Božství ke Tvému lidství 

  

Související články:

Eucharistie je Srdcem Ježíše i srdcem Trojice 
Mechtilda z Hackebornu: Cena jediné mše svaté 
Atanáš Alexandrijský: Trojice je svatá a dokonalá 
John Henry Newman: Traktát o Nejsvětější Trojici 
Petr Julián Eymard: Nejsvětější Svátost je všechno 
Hilarin Felder: Sv. František z Assisi a Eucharistie (1/2) 
Irenej z Lyonu: Tři články naší víry: Otec, Syn a Duch Svatý 
Jan Zlatoústý: Slovo proměňuje chleba a víno v tělo a krev Krista 
Emilián Soukup: Eucharistie prvních křesťanů 1 - Nejstarší svědectví 
Hilarius z Poitiers: Jako Syn žije z Otce, tak my žijeme ze Syna skrze jeho tělo 
Germanus od sv. Stanislava: Zvláštní úcta sv. Gemmy Galgani k Nejsvětější svátosti 
Antonio Pagani: Nejsvětější Svátost a Božské Srdce Páně v životě bl. Alžběty Canori Mora 
Johannes Marienwerder - Dorota z Montau: Čím více kdo miluje Pána, tím více po něm prahne 
Jan van Ruysbroeck: Jednota v Trojici, Trojice v Jednotě - jeden všemohoucí Bůh 
Marie od Vtělení (Guyart): Uchvácena a pohlcena viděním Nejsvětější Trojice  
Marie-Vincent Bernadot: Podstata křesťanského života: zůstávat v Ježíši 
Irenej z Lyonu: Pánem je Otec, Pánem je Syn, Pánem je i Duch Svatý
Fulgentius z Ruspe: Jsme vpravdě tím, co tajemně slavíme při oběti 
Jean-Baptiste Chautard: Přesvatá Trojice, plnosti božského života! 
Basil Veliký: Jak přistupovat k přijímání Těla a Krve Kristovy? 
Kateřina Sienská: "Toto tělo je Sluncem, Sluncem pravým"  
Dominik Pecka: Trinitární základ křesťanských mysterií 
Lukáš Drexler: Quicumque - Athanášské vyznání víry 
Tomáš Akvinský: Drahocenná a obdivuhodná hostina 
Marie od Ukřižovaného Ježíše: Jako přirozené světlo 
Karel Boromejský: Eucharistie přepodobňuje v Boha 
Adrienne von Speyr: Vzývání Nejsvětější Trojice 
Henri J. M. Nouwen: Ježíšova konkrétní láska
Lukáš Drexler: Našel jsem svůj domov 
Antonín Salajka: O trojjediném Bohu 
Alžběta od Trojice: Můj Bože, Trojice 
Ambrož Milánský: Svatá Eucharistie 
René Laurentin: Nejzazší dar Lásky 
Jan Maria Vianney: Svaté přijímání 
Eucharistie - dar ukřižované Lásky 
Elias Vella: Já v tobě a ty ve mně 
Jan Tauler: My jíme našeho Boha 
Augustin: O Trojici (De Trinitate)
Charles Journet: Ta malá hostie
Bl. Jindřich Suso a eucharistie 
Nejsvětější Trojice

 

eucharistia-2-4.jpg

 

[RSS]

Přečteno 399x

další články