Nacházíte se na: Theofil > Ježíš Kristus > Hora Kalvárie je pravou univerzitou lásky

Hora Kalvárie je pravou univerzitou lásky

sv. František Saleský, 17.4. 2019

"Ať žije Ježíš, jehož smrt zjevuje, jak silná je láska!" provolává svatý ženevský biskup František Saleský (+1622) při pohledu na Ukřižovaného Boha.

   

129-upr-4-men.jpg

 

 

1. A nyní na závěr: Hořké utrpení a smrt našeho Vykupitele je nejpřitažlivější a zároveň nejsilnější pohnutkou, jež v tomto smrtelném životě může oživovat naše srdce. A je tomu vpravdě tak, že mystické duše podobny včelám připravují svůj nejlepší med z ran tohoto „Lva z kmene Judova, z rodu Davidova" (Zj 5,5; srov. Sd 14,8), jenž byl zabit, zdrcen a rozerván na hoře Kalvárii. Děti kříže se chlubí podivuhodnou hádankou, které svět nerozumí: „Ze smrti toho, jenž všechno pohlcuje, vzešel pokrm naší útěchy." A ze smrti, jež je silnější než všechno, vytekla sladkost naší lásky (srov. Sd 14,14). Ó Ježíši, můj Vykupiteli, jak láskyhodná je tvá smrt, protože ona je tak vznešeným účinkem tvé lásky!

2. Proto smrt Vykupitelova bude i tam nahoře v nebeské slávě podle božské dobroty poznané a rozjímané v jeho podstatě tou nejmocnější pohnutkou vytržení blažených duchů do lásky k Bohu. Proto „mluvili Mojžíš a Eliáš" s Pánem při proměnění, jež bylo paprskem slávy, o jeho smrti, kterou měl podstoupit v Jeruzalémě (srov. Lk 9,31). A o které smrti, ne-li o jeho smrti z lásky, skrze niž byl Milujícímu život vzat, aby byl dán jeho milovaným. Proto si představuji, že při věčném chvalozpěvu se v každé chvíli bude opakovat radostný refrén: „Ať žije Ježíš, jehož smrt zjevuje, jak silná je láska!"

3. Ano, Theotime, hora Kalvárie je horou nulujících. Každá láska, která nepochází z hořkého utrpení a smrti Vykupitelovy, je lehkomyslná a nebezpečná. Neblahá je smrt bez smrti Vykupitelovy; neblahá je i láska bez smrti Vykupitelovy. Láska a smrt jsou v utrpení našeho Pána tak smíšeny, že člověk nemůže nosit v srdci jednu bez druhé. Na Kalvárii nemůže mít život bez lásky, ani lásku bez jeho smrti. Ostatně všechno je buď věčná smrt, anebo věčná láska, a celá křesťanská moudrost spočívá v tom, abychom si mezi oběma dobře zvolili. Abych ti to, můj Theotime, ulehčil, napsal jsem tyto řádky.

 

V tomto životě, ó ty smrtelný,

musíš volit mezi věčnou láskou

a věčnou smrtí.

Neponechává ti věčný úradek Boží

žádnou střední cestu mezi nimi.

 

4. Ó věčná lásko, má duše touží po tobě a vyvolila si tě na věky! Ach, „přijď, Duchu svatý, a zapal naše srdce svou láskou!" Buď milovat, anebo zemřít! Zemřít a milovat! Každé jiné lásce zemřít, abychom žili jen lásce Ježíšově! A tak nezemřeme na věky, nýbrž v tvé věčné lásce budeme žít, ó Vykupiteli našich duší, a na věky zpívat: Ať žije Ježíš! Miluji Ježíše! Ať žije Ježíš, jehož miluji! Miluji Ježíše, jenž žije a kraluje na věky věků. Amen.

Nechť tyto věci, které z milosti a přízně lásky pro tvou lásku, Theotime, byly sepsány, se tak vtisknou do tvého srdce, aby tato láska v tobě přinášela plody dobrých skutků a nikoli jen listí marné chvály. Amen. Bůh buď požehnán!

 

[Sv. František Saleský: Pojednání o lásce k Bohu, XII, 13. Český překlad převzat s laskavým souhlasem vydavatelství Matice cyrilometodějskájejího vydání z r. 2003.]

 

Od téhož autora:

List o narození Páně
Kontemplace a meditace 
Kterak láska zraňuje duši
O důvěře v Boha při poznání vlastní bídy
O zábavách a rozptýleních, nejprve o dovolených a chvalitebných
Pokoj zklidněné duše v Bohu 
O nezbytnosti modlitby 

 

Související články:

Chvála Kříže
Jacopone da Todi: Kříž Páně  
Zrozeni Bohem v bolesti Kříže 
Bernard z Clairvaux: Pod křížem  
Silvestr Maria Braito: Kristus Král  
Vladimír Losskij: Velikost Kristova kříže  
Pavel Evdokimov: Láska podle míry Boha  
Tomáš Akvinský: Proč Kristus zemřel na kříži 
León-Joseph Suenens: Všudypřítomná láska Boha 
Bratr Roger, Matka Tereza: Pán Ježíš umírá na kříži 
Bernardin Sienský: Královnou všech ctností je láska 
Kateřina Sienská: List jistému vznešenému prelátovi 
Efrém Syrský: Kristův kříž, záchrana lidského pokolení
Cyril Alexandrijský: Ježíš Kristus dal své tělo za život všech lidí  
Bruno Forte: Ukřižovaný Bůh je zjevením krásy, která zachraňuje  
Hans Urs von Balthasar: Ježíšova smrt je interpretem jeho života  
Jan Evangelista Urban: Jediná Boha hodná oběť: Kristus na Kříži, Kristus v eucharistii  
Lev Veliký: Kristův Kříž - zdroj veškerého požehnání a příčina všech milostí  
Hildegarda z Bingenu: O tom, že pět ran Kristových zahlazuje lidské hříchy  
Mechtilda Magdeburská: Jak za dnů bolestí zjevuje Kristus své rány
Ludvík Maria Grignion z Montfortu: Okružní list přátelům Kříže 1
Wincenty Myszor: Symbolika kříže podle sv. Ireneje z Lyonu  
Tomáš Kempenský: O rozjímání nad Kristovým utrpením 
Absconditus: Bůh nemůže mlčet, neboť je odvěké Slovo
Klement Alexandrijský: Pán se sklonil, člověk povstal
Růžena z Limy: Kříž - jediné pravé schodiště do ráje 
Origenes: Velikost Boha se zjevila v jeho umenšení 
Theodor Studita: Vzácný a životodárný Kristův kříž
Kateřina Sienská: List bratru Tomášovi della Fonte
Ondřej Krétský: Kříž je slávou i povýšením Krista  
Wacław Hryniewicz: Bůh živý je Bohem milujícím 
Angelus Silesius: Duše si přeje zemřít s Ježíšem
Fulgentius z Ruspe: Sám sebe za nás obětoval  
Ambrož Milánský: Kříž Kristův nám navrací ráj  
Juliana z Norwiche: Osmé zjevení Boží lásky  
Jan Zlatoústý: Kříž je světlem celého světa  
Elisabeth Leseur: Per Crucem ad Lucem  
Jean Galot: Dar Syna je Darem Otce  
Juliana z Norwiche: Láska Kristova
Kateřina Sienská: Nepřátelé Kříže
Jan Zlatoústý: Moc Kristovy krve 
Silvestr Braito: Kříž nad vodou 
Kdo jsi, Bože?

 

[RSS]

Přečteno 1370x

další články