Nacházíte se na: Theofil > Svátosti > Manželství a Církev

Manželství a Církev

Jarosław Szymon Szymczak, 10.2. 2020

"Je to velké tajemství," píše apoštol Pavel o manželství, které vztahuje ale zároveň i na Krista a Církev. Svátostné manželství totiž zjevuje a uskutečňuje nejen lásku mezi mužem a ženou - mezi oddanými manžely, ale i mezi Kristem a Jeho Snoubenkou-Církví, stejně jako mezi Stvořitelem a jeho stvořením. Je to totiž "velká svátost", jak lze také přeložit ono Pavlovo řecké "mystérion".

 

ukrizovani-maria-004-vyr-men.jpgManželství jako samostatná svátost a pokračování křtu je včleněním do paschálního tajemství. Manželská láska aktualizuje lásku Boží jako pramen a pouto Církve. Paschální rozměr této lásky obsahuje cestu kříže a zmrtvýchvstání. Účast na smrti Krista se v manželství uskutečňuje prostřednictvím účasti na panenství Církve a účast na Zmrtvýchvstání prostřednictvím účasti na plodnosti Církve.

Manželství Josefa a Marie je symbolem tajemství Církve - Panny a Snoubenky.[1] Dokonalé manželství, uskutečněné ve Svaté Rodině, zjevuje čistotu a plodnost Církve a jakožto skutečný symbol má rovněž účast na symbolizované skutečnosti.

Manželství - opuštění otce a matky a spojení se s manželkou - je velkým tajemstvím s ohledem na Krista a Církev (srov. Ef 5,32). Kristus opouští vše, dokonce vlastní život, aby se na Kříži spojil se Snoubenkou. Tak rovněž Snoubenka-Církev (a každá duše zvlášť) odpovídá na lásku Snoubence zanechávajíc vše, co je stvořené, aby obdržela stonásobnou odměnu věčného života, ostatně přítomného již v tomto světě. Podstatou vztahu Kristus‑Snoubenka je vzájemné odevzdání se (spojení pravých rukou v liturgii svátosti manželství) a dokonce vzájemné podřízení se (srov. Ef 5,21). Takto se zakládá a buduje Církev.

Manželství ve svém komunijně-svátostném rozměru je pro svět zjevením Církve a jejího svazku s Bohem. Manželství se svým tělesným i duchovním, plodným sjednocením dvou odlišných osob rovněž Církvi samé ukazuje samotnou podstatu ekleziální jednoty a plodnosti při zachování neopakovatelné individuality osob.

 

[Jarosław Szymon Szymczak: „Małżeństwo, VII. Relacja do Kościoła", in: Edward Ozorowski (ed.): Słownik małżeństwa i rodziny, Warszawa - Łomianki 1999, s. 231-232. Do češtiny přeložil Lukáš Drexler.]

 

Související články:

Izák ze Stelly: Maria a Církev 
Emilian Soukup: Církev Kristova 
Marian Zawada: Rodinnost Boha 
Jan Zlatoústý: Moc Kristovy krve 
Jan Merell: Mystické tělo Kristovo  
Dominik Pecka: Jako muže a ženu je stvořil  
Henri de Lubac: Meditace o církvi (recenze)  
Jan Pavel II.: Rodina nachází svůj vzor v Trojici 
Louis Bouyer: Konečným cílem Vtělení je Kristus celý   
Frederick William Faber: Církev je dílo Nejsvětější Krve  
Hugo Rahner: Milujeme Církev, protože milujeme Krista  
Cyprián: Nemůže mít Boha za Otce, kdo nemá Církev za matku  
Hildegarda z Bingenu: Muž a žena jedním tělem ve spojení lásky  
Jan Pavel II.: Ježíš Kristus, Snoubenec církve, a svátost manželství  
Hans Urs von Balthasar: Žena je domovem muže, z něhož "vzata jest"  
Jan Pavel II.: Muž i žena stvořeni k obrazu a podobě Boha, Boha Trojjediného  
Lukáš Drexler: Bylo manželství Josefa a Marie skutečným manželstvím, nebo bylo "jen jako"?  
Athenagoras I.: Svátost manželství je svátostí naplnění lidství a znovu nalezeným rájem  
Polská biskupská konference: Manželství - živý obraz Nejsvětější Trojice  
Lukáš Drexler: Lidská sexualita "eucharistická" a jako obraz Trojice 
Jan Pavel II.: Proč jsou kněžími jen muži, a nikoliv i ženy?  
Izák ze Stelly: Kristus nechce nic odpustit bez Církve  
Juan de Torquemada: Církev je studnicí vod živých 
Petr Lombardský: Jaké věci je manželství svátostí 
Lukáš Drexler: Musí být biskup skutečně ženatý? 
Tomáš Akvinský: Kristus je Hlavou Těla Církve 
Jan Eudes: Kristovo tajemství v nás a v Církvi 
Lukáš Drexler: Mění se přirozenost člověka?  
Jan Pavel II.: Člověk, obraz milujícího Boha  
Augustin: Jsme Jeho tělem

 

Poznámky:


[1] Srov. Jan Pavel II.: Redemptoris custos, 20.

 

[RSS]

Přečteno 962x

další články