Nacházíte se na: Theofil > Duchovní život > Historia Lausiaca 57 - O Verovi - bývalém aristokratovi; O Magně

Historia Lausiaca 57 - O Verovi - bývalém aristokratovi; O Magně

Palladios, 31.12. 2009

Palladios (cca 363-430?) ve svém díle "Historia Lausiaca" zmiňuje, že mezi svaté osoby, které zasvětily svůj život službě Bohu, náleželi i ti, kteří měli aristokratický či vznešený původ, což se týká právě Vera a jeho ženy či zasvěcené panny Magny.

 

O Verovi - bývalém aristokratovi 

LXVI, 1. Ve městě Ankyra v Galatii[1] jsem se setkal s jedním velmi proslulým mužem jménem Verus. Poznal jsem dobře tohoto bývalého aristokrata - stejně tak jako jeho manželku Bosporii. Jednali z ušlechtilé naděje v takové míře, že dokonce podváděli své vlastní děti - díváme‑li se na budoucnost světskýma očima. Utratili totiž příjem ze svého jmění pro potřebné. Přestože měli dvě dcery a čtyři syny, nic jim nedali[2] - vyplatili pouze vdané dcery. Synům řekli: „Až odejdeme, všechno, co je naše, bude vaše." Plody svého vlastnictví rozdělili chrámům[3] ve městech a vesnicích.

2. Toto ukáže jejich vysoký stupeň ctnosti: Když nastal hladomor, obrátili mnohé heretiky svým milosrdenstvím. Na mnoha místech zpřístupnili sklady s obilím hladovějícím. Co se týče ostatních záležitostí, vedli velmi vznešený a skromný život. Nosili levné oblečení a žili jednoduše - cvičíce se ve skromnosti[4] pro Boha. Většinu času trávili na venkově - z měst utíkali, aby tak neupadli do lákajících pastí městských zmatků a neodpadli od svého záměru.

 

O Magně

LXVII, 1. V tomto městě - v Ankyře - žilo mnoho panen a jiných žen ze vznešených rodů, pravděpodobně dva tisíce nebo více. Tyto pozoruhodné ženy žily ve zdrženlivosti a umrtvovali se. Jedna z nich - Magna[5] - byla velmi důstojná žena. Vynikala nad všechny svou zbožností. Nevím, jak ji nazvat - zda pannou nebo vdovou. Byla totiž svou vlastní matkou přinucena ke sňatku. Ale přesvědčila svého muže, aby se jí nedotýkal, a - jak mnozí říkají - zůstala neporušená.

2. Když nedlouho poté zemřel, oddala se celá Bohu. Starala se pečlivě o své vlastní domy. Žila velmi asketickým a čistým[6] životem. Sloužila Bohu tak dokonale, že dokonce i episkopové ji ctili pro její vynikající zbožnost. Dala zbylé a přebytečné peníze kostelům, klášterům, hospicům i putujícím episkopům a nikdy neustala v práci. Činila to v tajnosti buď sama, nebo skrze své nejvěrnější služebníky. A v noci nikdy neopouštěla chrám v očekávání budoucí naděje.

Pokračování.

(Z řeckého originálu přeložil a poznámkami doplnil Martin Jániš.)

 

Palladios (Palladius) (cca 363-430?)
Historia Lausiaca 1 - Mnišství a jeho ranné formy
Historia Lausiaca 2 - Předmluva, Opis dopisu Palladia Lausovi
Historia Lausiaca 3 - Palladiovo vyprávění Lausovi 
Historia Lausiaca 4 - O Isidorovi
Historia Lausiaca 5 - O Dorotheovi
Historia Lausiaca 6 - O Potamiene
Historia Lausiaca 7 - O Didymovi
Historia Lausiaca 8 - O Alexandře
Historia Lausiaca 9 - O bohaté panně
Historia Lausiaca 10 - O těch v pohoří Nitria
Historia Lausiaca 11 - O Amúnovi z Nitrie
Historia Lausiaca 12 - O Orovi, O Pambovi
Historia Lausiaca 13 - O Ammoniovi
Historia Lausiaca 14 - O Benjamínovi 
Historia Lausiaca 15 - O Apolloniovi
Historia Lausiaca 16 - O Paisiovi a Izaiášovi 
Historia Lausiaca 17 - O Makariovi mladším
Historia Lausiaca 18 - O Natanaelovi
Historia Lausiaca 19 - O Makariovi Egyptském

Historia Lausiaca 20 - O Makariovi Alexandrijském
Historia Lausiaca 21 - O Mojžíši Etiopském 
Historia Lausiaca 22 - O Pavlovi 
Historia Lausiaca 23 - O Eulogiovi a mrzákovi

Historia Lausiaca 24 - O prostém Pavlovi
Historia Lausiaca 25 - O Pachonovi 
Historia Lausiaca 26 - O Štěpánovi z Libye 
Historia Lausiaca 27 - O Valentovi
Historia Lausiaca 28 - O Heronovi 
Historia Lausiaca 29 - O Ptolemaiovi, O padlé panně 
Historia Lausiaca 30 - O Eliášovi, O Dorotheovi
Historia Lausiaca 31 - O Piamun
Historia Lausiaca 32 - O Pachomiovi a těch v Tabennesis
Historia Lausiaca 33 - Ženský klášter 
Historia Lausiaca 34 - O panně předstírající šílenství
Historia Lausiaca 35 - O Janovi z Lykopole
Historia Lausiaca 36 - O Poseidóniovi 
Historia Lausiaca 37 - O Sarapiónovi
Historia Lausiaca 38 - O Euagriovi 
Historia Lausiaca 39 - O Piórovi
Historia Lausiaca 40 - O Efraimovi
Historia Lausiaca 41 - O svatých ženách 
Historia Lausiaca 42 - O Julianovi, O Adoliovi 
Historia Lausiaca 43 - O Innocentovi 
Historia Lausiaca 44 - O Filorómovi 
Historia Lausiaca 45 - O Melanii starší
Historia Lausiaca 46 - O Chroniovi a Pafnútiovi 
Historia Lausiaca 47 - O Elpidiovi, O Sisinniovi 
Historia Lausiaca 48 - O Gaddanovi, O Eliášovi, O Sabovi, O Abramiovi
Historia Lausiaca 49 - O Melanii Starší 
Historia Lausiaca 50 - O Silbanii 
Historia Lausiaca 51 - O Olympiadě, O Kandidě a Gelasii 
Historia Lausiaca 52 - Mnichové z Antinoe 
Historia Lausiaca 53 - O amma Talis a Taór; O panně a mučedníku Kollúthovi 
Historia Lausiaca 54 - O Melanii Mladší
Historia Lausiaca 55 - O Pammachiovi; O Athanasiovi a mladé panně 
Historia Lausiaca 56 - O Julianě; O Hippolytovi

 

Související články:

Jan Zlatoústý (Chrysostom) (344/354-407) 
Petr Damiani: Chvála poustevnického života
Makarios Egyptský: O pravém životě dítek Božích 

 

Poznámky: 


[1] Tato Ankyra v Galatii je dnešní Ankara v Turecku.

[2] Srov. J 15,16 a Ez 15,2n.

[3] V řečtině εκκλησια [ekklésia] - i zde může být význam jiný, tedy: „...církvím...".

[4] V řečtině σωφροσυνη [sófrosyné].

[5] Podle některých autorů byla tato panna diakonkou. Srov. MEYER, R. T., Ancient Christian Writers 34, New York 1964, s. 218, pozn. 562.

[6] V řečtině σωφρον [sófron].

 

[RSS]

Přečteno 1543x

další články