Nacházíte se na: Theofil > Panna Maria > Chvalozpěv o Panně Marii, Bohorodičce

Chvalozpěv o Panně Marii, Bohorodičce

sv. Epifanius ze Salaminy, 28.12. 2009

S tématem Vánoc, tj. oslavami narození vtěleného Boha, velmi úzce souvisí pravda o Božím mateřství Ježíšovy panenské matky Marie. Církev v tomto případě oslavně mluví o Marii, ale pouze proto, aby byl vyvýšen mocný Bůh, který skrze ni na věky přijal naše křehké lidství a přinesl nám tak spásu. V tomto duchu se nese i následující chvalozpěv kyperského metropolity sv. Epifania ze Salaminy (cca 310-403).

 

oranta-001-men.jpg
 

Co mám říci anebo co prohlásit o přeslavné a svaté Panně? Vždyť, vyjma Boha, nade všechny nekonečně vyniká. Krásou předčí samotné cheruby a serafy a všechen andělský voj a k její chvále naprosto nestačí nebeský a pozemský jazyk, ba ani andělský. Ó blahoslavená Panno, čistá holubičko a nebeská nevěsto Maria, nebe, chráme, trůne božství, ty máš Krista, zářící slunce na zemi i na nebi. Zářný mraku, z něhož vyšlehl Kristus, nejzářnější blesk k osvícení světa! Zdrávas, plná milosti, nebeská bráno, již jasně a zřejmě oslovuje v Písních prorok v plynulé řeči: „Uzamčená zahrada jsi, má sestro, nevěsto, v uzamčené zahradě zapečetěný pramen."[1]

Panna je neposkvrněná lilie, jež zrodila nevadnoucí růži, Krista. Ó svatá Bohorodičko, neposkvrněná ovečko, jež jsi porodila Slovo, vtěleného Beránka, Krista! Ó nejsvětější Panno, jež jsi uvedla v údiv andělská vojska! Na nebi je úžasný div, žena, oděná sluncem, držící Světlo na loktech! Úžasný div v nebesích, Syn Boží se vtělil v lůno Panny. Úžasný div v nebesích, Pán andělů se stal synem Panny! Andělé obviňovali Evu, nyní však provázejí Marii slávou, jež kleslou Evu pozvedla a Adama, vyhnaného z ráje, poslala do nebe. Ona je prostřednicí nebes a země, neboť provedla přirozené spojení.

Milost svaté Panny je nezměrná. Proto Gabriel nejdříve pozdravuje Pannu slovy: Zdrávas, milosti plná, jež jsi zářivým nebem. Zdrávas, milosti plná, Panno, mnohými ctnostmi ozdobená! Zdrávas, milosti plná, jež jsi zlatá nádoba, obsahující nebeskou manu! Zdrávas, milosti plná, jež napájíš žíznící sladkostí věčného pramene! Zdrávas, nejsvětější, neposkvrněná Matko, jež jsi porodila Krista, jenž byl před Tebou! Zdrávas, královský purpure, jež jsi oděla Krále nebes i země! Zdrávas, nepochopená kniho, jež jsi předložila světu ke čtení Slovo, Syna Otcova!

 

(Převzato s laskavým svolením České dominikánské provincie z revue pro duchovní život Na hlubinu, č. 4, 1927.)

 

Související články:

Theotokos
Nestorianismus
Emilián Soukup: Bohorodička
Epifanius ze Salaminy: Panarion 
Lukáš Drexler: Panna Maria - Matka Boží 
Malé dějiny koncilů - Efezský koncil (431) 
Jan Maria Vianney: Panna Maria, prostřednice 
Emilián Soukup: Maria - Matka božské milosti 
Wincenty Granat: Boží mateřství Panny Marie
Emilián Soukup: Maria - Matka božské milosti
Jacek Salij: Mariánská dogmata a Písmo svaté
Epifanius ze Salaminy: Sestoupení Pána do pekel
Reginald Dacík: Svatý Bernard, Pěvec Matky Boží
Gabriel od sv. Marie Magdaleny: Maria Prostřednice
Reginald Garrigou-Lagrange: Ve škole Panny Marie 
Didymos Alexandrijský (Slepý): Panenské narození Ježíše 
Roberto Zavalloni: Učení sv. Antonína Paduánského o Marii 4/6
Roberto Zavalloni: Učení sv. Antonína Paduánského o Marii 3/6
Bonaventura: Te, Matrem Dei, laudamus (Tebe, Matko Boží, chválíme) 
Jan Evangelista Urban: Největší dar od nejsvětější Panny - Tělo Kristovo
Wincenty Granat: Bohorodička Panna Maria v Kristových tajemstvích spásy 
Gabriel od P. Marie Bolestné: Věřím v Tebe, Maria, Matko mého Boha a Matko má!
Ludvík Maria Grignion z Montfortu: Pojednání o pravé zbožnosti k Nejsvětější Panně  
Henri-Dominique Simonin: Sv. Cyril Alexandrijský, obhájce Božího mateřství Panny Marie   
Lukáš Drexler: Bylo manželství Josefa a Marie skutečným manželstvím, nebo bylo "jen jako"?  
Lukáš Drexler: "Skrze ni, s ní a v ní" neboli o duchovním mateřství Panny Marie  
Efrém Syrský: Sestoupil z nebe a stal se člověkem, aby tě obdařil svou láskou 
Lukáš Drexler: Sv. Ludvík Maria Grignion z Montfortu - mariánský mystik  
Lukáš Drexler: Zvěstování Panně Marii - počátek "nového stvoření"  
Pavel Evdokimov: Vtělení Boha je dovršením stvoření člověka  
Mikuláš Ďurkáň: Hlas otců církve o Panně Marii prostřednici  
Didymos Alexandrijský (Slepý): Panenské narození Ježíše 
Beda Ctihodný: Blahoslavené lůno, které tebe nosilo...  
Bernard Przybylski: Matka Boží a Nejsvětější Trojice  
Jan van Ruysbroeck: Syn jí nemůže odepřít nic  
Ambrož Milánský: Matka Boží, vzor panenství  
Irena Saszko: Panna Maria Deskami Zákona  
John Saward: Maria, Matka Nebeské Many
Venantius Fortunatus: O Gloriosa Domina 
John Saward: Bohorodička jako Svatyně  
Efrém Syrský: Píseň o Nejsvětější Panně  
Láska plodí milovaného i milujícího 
René Laurentin: Maria, naše Matka 
Lukáš Drexler: Odevzdat se Marii 
Tomáš Akvinský: O trojím rození 
Vidět Marii znamená vidět Ježíše 
Lukáš Drexler: Maria souznělá 
Petr Kanisius: Maria a ďábel 

 

Poznámky:


[1] Pís 4,12.

 

[RSS]

Přečteno 2489x

další články